پنجشنبه 3 تیر 1400
 
 
كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
چاپ

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند(ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت50228 هـ تاریخ 28/12/1392 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری ، احکام قانون، مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود0

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه0

- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و000

- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگه و تشویق و تنبیه0

- راهبری و نظارت براستقرار برنامه صیانت از حقوق مردم0

- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع0

- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن0

- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان0

- تدوین شاخص های سلامت و سنجش میزان سلامت و فساد اداری0

- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی براصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات0

- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن0

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/07