اخبار فوری

لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان گروه‌ها زیرخدمت
16061014101 صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
16061014103 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
16061012000 اعتباربخشی موسسات درمانی معاونت درمان
16061013000 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت معاونت درمان
16042572000 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن معاونت بهداشتی
نتیجه ای یافت نشد
آخرین بروز رسانی : 07 خرداد 1401