سه شنبه 30 دی 1399
اطلاعات گزارش دهنده
 شماره پرونده بیمار :
نام بخش گزارش دهنده :
سمت گزارش دهنده خطا :
 سمت گزارش دهنده ( سایر) :
نام بخش وقوع خطا:
سمت فرد خاطی :
 سمت فرد خاطی (سایر) :
شرح خطا :
 خطاهای دارویی :


 توضیحات سایر موارد خطاهای دارویی :
 عوارض ترانسفوزیون خون : توضیحات سایر موارد عوارض ترانسفوزیون خون :
 عوارض بیهوشی که باعث آسیب به بیمار شده است : توضیحات سایر موارد عوارض بیهوشی که باعث آسیب به بیمار شده است:
 خطای تشخیصی :
 توضیحات سایر موارد خطای تشخیصی :
 عفونت بیمارستانی : خطاهای مرتبط به شاخص ایمنی بیمار ( خطاهای مراقبتی ) :
 توضیحات سایر موارد خطاهای مرتبط به شاخص ایمنی بیمار :
 خطاهای آزمایشگاه :

  توضیحات سایر موارد خطاهای آزمایشگاه :
 خطای رادیولوژی :
 توضیحات سایر موارد خطای رادیولوژی :
 خطای جراحی:


 توضیحات سایر موارد خطای جراحی :
 پیامد خطا :

 مدیریت خطا :
 تاریخ بروز خطا :
 زمان وقوع :
 ساعت بروز خطا :