سه شنبه 5 مرداد 1400
EN
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

مریم عدل شعار

کارشناس ارشد
سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت

شرح وظایف پست سازمانی سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری مامائی مرکز آموزشی – درمانی، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ودرجهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزرآموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجومبتنی برفرایند پرستاری واستاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت(

2-تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان/ بیماران، رده های مختلف پرسنل پرستاری ومامایی و پرسنل جدیدالورود)

3-اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی باهمکاری ومشارکت سایر گروه ها

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخشهای مرتبط

7-تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی

9-پیشنهاد و تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11-هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشی واحدهای ذیربط

12-پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

13-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

14- همکاری و هماهنگی با سوپر وایزر بالینیوکنترل عفونت در امر آموزش

15-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان درجهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس، جزوه ، پمفلت و...)

17- همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی

18- هدایت و آموزش کارکنان درراستای:

الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری ومامائی

ب- ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلمها و پمفلتهای آموزشی جهت کارکنان

21- ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق:

- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رد ه های مختلف پرستاری( در شیفتهای مختلف( در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

26- مشارکت درکمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

27-شرکت درکلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  458
امروز :  1
دیروز :  0