جمعه 3 بهمن 1399
تاریخ 1399/05/27         ساعت 15:00     گروه خبری اخبار پژوهشی ولایت

کلاس های آموزشی دانشجویان و دستیاران با رعایت فاصله گذاری و ایمنی لازم در مرکز آموزشی پژوهشی ولایت برگزار میگردد .
تصویر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ولایت ; برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان و دستیاران. با رعایت فاصله گذاری و ایمنی لازم و رعایت دستورالعمل های بهاشتی  به صورت منظم توسط اساتید محترم گروه جراحی مطابق برنامه در سالن آموزش مرکز آموزشی پژوهشی ولایت برگزار میگردد .

برگزاری منظم کلاس های آموزشی دانشجویان و دستیاران با رعایت فاصله گذاری و ایمنی لازم
برگزاری منظم کلاس های آموزشی دانشجویان و دستیاران با رعایت فاصله گذاری و ایمنی لازم