کارگاه های آموزشی
 
 

ردیف
کارگاه ها
زمان برگزاری
مکان برگزاری
1
کارگاه آشنایی با سامانه LMS(ویژه اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات گوارش)
97/6/21
سالن کارگاه
معاونت آموزشی
2
کارگاه آشنایی با سامانه LMS(ویژه اعضای هیئت علمی منتخب دانشکده های پرستاری مامایی رشت و لنگرود)
97/6/26
سالن کارگاه
معاونت آموزشی
3
کارگاه آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی و نرم افزار تولید محتوا ISpring (ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی)
97/8/28
دانشکده پزشکی
4

کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی و آشنایی با سامانه LMS

(ویژه اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی پورسینا)

98/3/27 
سالن کارگاه
معاونت آموزشی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/12/26