اعضای مرکز

لیست اعضای مرکز
 
 
 مسئول واحد آموزش الکترونیک دانشگاه و سرپرست بسته توسعه آموزش مجازی
 
 
 خانم دکتر شیرین مدبرنیا 
 
 
 کارشناس واحد آموزش الکترونیکی و کارشناس بسته توسعه آموزش مجازی:
خانم ندا طاعتی
 
 اعضای کمیته مجازی سازی :
 آقای دکتر مرتضی رهبر - آقای دکتر سید مجتبی مهرداد - آقای دکتر علی منفرد - آقای دکتر حشمت اله ابراهیمی - آقای دکتر ابراهیم نصیری - آقای دکتر بهرنگ معتمد - خانم دکتر الهام بیدابادی - خانم دکتر ایده دادگران - خانم دکتر ماهدخت طاهری - خانم دکتر فریبا عسگری - خانم دکتر شیرین مدبر نیا - خانم دکتر مرجان مهدوی روشن
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/06