جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
معرفي و شرح وظايف
چاپ


   مدیر منابع انسانی  

 نام : جلیل

 نام خانوادگی : ربیعی
 
تلفن : 33324910 - 013

 E-Mail  :
شرح وظایف مدیر منابع انسانی    

o     اجرای قوانین وآئیننامه های استخدامی اعضاء هیات علمی وکارکنان غیرآموزشی و پیش بینی کادرعلمی ـ اداری ـ فنی ، درمانی موردنیاز دانشگاه

o        اداره اموراستخدامی طبق مقررات وآئیننامه های مربوط ومشارکت درتهیه وتنظیم بودجه پرسنل

o        تهیه وارائه برنامه های رفاهی کارکنان دانشگاه ونظارت برحسن اجرای آن

o        ارائه نظریات اصلاحی در زمینه اموراداری دانشگاه به منظورپیشبرد هدفهای جاری دانشگاه دراموراداری

o        رعایت حقوق کارکنان دانشگاه وجلوگیری ازتضییع حق آنان

o        تهیه وپیشنهاد سیستم تشویق وتنبیه کارکنان به منظوررعایت عدالت اداری

o     انجام مراحل استخدام - ترفیع - مرخصی وبرکناری اعضاء هیات علمی براساس مقررات وآئین نامه های مربوطه

o        تهیه احکام ترفیع وارتقاء اعضاء هیات علمی

o      نگهداری وتنظیم امارواطلاعات مربوط به اعضاء هیات علمی درپرونده های استخدامی آنان

o     اجرای مصوبات انضباطی اعضاء هیات علمی واجرای خط مشی هائی که دراین رابطه ازطرف مقامات ذیصلاح ابلاغ گردیده است

o        پیش بینی واظهارنظر درنیازهای پرسنلی واحدهای دانشگاه باهمکاری دفتربودجه و تشکیلات   

o        انجام مراحل استخدام ، ترفیع ، مرخصی و برکناری کارکنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوط     

o        اجرای مصوبات انضباطی کارکنان ورسیدگی به اجرای خط مشی هائی که درآن رابطه ابلاغ گردیده است

o     تهیه وتنظیم شرح شغل کارکنان غیرآموزشی همراه باشناخت صحیح ودقیق مشاغل از طریق مصاحبه باشاغلین پستهای سازمانی ویاطرف دیگر باهمکاری واحد تشکیلات

o        تخصیص پستهای ثابت سازمانی به طبقات شغل رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل

o        اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل باهمکاری واحدهای ذیربط

o        فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاههای حدود مقررات وبادرنظرگرفتن امکانات وشرایط فنی ومالی دانشگاه

o        انجام امورمربوط به بیمه و بهداشت درمان کارکنان دانشگاه

o        پرداخت کمکهای غیرنقدی کارکنان با همکاری واحدهای مربوط

o     تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان ازقبیل : شرکت های تعاونی مصرف و مسکن واعطاء وامهای ضروری وغیره

o       نظارت برفعالیتهای شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و باشگاه دانشگاه

o       انجام اموررفاهی مربوط به میهمانان دانشگاه وهمکاری در رفع نیازمندیهای آنان

o       انجام مراحل بازنشستگی کارکنان واعضاء هیئت علمی

o       انجام مکاتبات لازم درجهت تامین نیازمندیهای بازنشستگان ومستمری بگیران دانشگاه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  15445
امروز :  2
دیروز :  3