جستجو:  
چهارشنبه 13 مرداد 1400

چاپ

 


  مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

 نام : رضا

 نام خانوادگی : ایرانپور
 تلفن : 33322030 - 013
 
 E-Mail  :
شرح وظایف مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه    


o        مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه

o        مطالعه و بررسی روش های بهبود منابع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه

o        مطالعه و بررسی روش های بهبود منابع موجود دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

o     تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی

o        ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه

o       نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

o        ارزیابی دقیق و مستمر از وضعیت کیفی و کمی منابع موجود در دانشگاه به منظور شناخت قابلیت ها و توان نیروهای موجود  

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/19