شنبه 29 خرداد 1400

 
فرم عضویت کمیته تحقیقات دانشجویی
 
 
مشخصات فردی
دانشکده
 نام
 نام خانوادگی
 شماره دانشجویی
 رشته تحصیلی
 شماره تلفن (موبایل)
 پست الکترونیک
 آدرس
 سال ورود
نام دانشکده
 به فعالیت در چه زمینه ای علاقمندید:

 چنانچه دارای مهارت خاصی در موارد زیر هستید، آن را مشخص نمایید.