یکشنبه 30 خرداد 1400
فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی بيمارستان شهدا رضوانشهر
فرم گزارش دهی خطای پزشکی
نام و نام خانوادگی بیمار
شماره پرونده
تاريخ پذيرش
فردي كه مرتكب خطا شده

وضعيت استخدامي
سابقه كار
گزارش دهنده خطا

زمان بروز خطا
نام بخش
تاريخ
خطا منجر به آسيب به:
شدت عوارض و مشكلات ايجاد شده
 خطاهاي دارويي


 عوارض ترانسفوزيون خون
 عوارض بيهوشي كه باعث آسيب به بيمار شده است
 خطاهاي تشخيصي

 عفونت هاي بيمارستاني

 خطاهاي تجهيزاتي


 خطاهاي تشخيص بيماري


 خطاهاي شاخص ايمني بيمار ( خطاهاي مراقبتي )


 خطاهاي آزمايشگاهي
 خطاهاي تصويربرداري خطاهاي جراحي
 خطاهاي ثبتي
 خطاهاي سيستمي

 عوامل و شرايط ايجاد كننده خطا
 پيشنهادات جهت جلوگيري از بروز موارد مشابه