یکشنبه 30 خرداد 1400
 
 
پذیرش
چاپ
* بیماران اورژانسی که در اورژانس پذیرش میشوند توسط پزشک اورژانس در همان روز ویزیت می شوند.
*در صورت نیاز به اقدامات تخصصی ، بیمار به سطح بالاتر اعزام یا ارجاع میشود.
*در صورت  نیاز به اعزام ، بیمار توسط آمبولانس بیمارستان به بیمارستانهای مجهز تر و مراکز تخصصی اعزام می گردد.
* از بیمار یا همراهان وی در انجام اقدامات درمانی تهاجمی ، رضایت نامه اخذ میگردد.
* اخذ فرم رضایت شخصی از بیمار یا همراهان وی در صورتیکه به میل شخصی ، بخواهند از بیمارستان ترخیص شوند.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/21