چهارشنبه 13 مرداد 1400
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ

ریاست بیمارستان
نام نام خانوادگی :آقای دکترعلی پوررمضانی
 
رشته تحصیلی : متخصص روانپزشکی
 
پست  الکترونیک :   
 
 
 
 
 
 سرپرست مدیریت بیمارستان

نام نام خانوادگی : سرکارخانم رباب ایزدی

پست الکترونیک:   

سوابق شغلی: معاون حسابداری بیمارستان الزهرا

مدیر مالی بیمارستان رازی

مدیر مالی بیمارستان هفده شهریور 

 مدیر بیمارستان شفا

 

 
 
 
 
 
 مدیرخدمات پرستاری 

نام نام خانوادگی :
سرکار خانم صدیقه گلی پور