سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 7 مرداد 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد بهورزی شبکه بهداشت رودبار
چاپ

رئوس فعالیتها وبرنامه های مرکز آموزش بهورزی:

 

1-نیروی انسانی (جذب وپذیرش بهورز)

2- اموربهورزی

3- پزشک خانواده

4- معرفی و اهمیت مرکز آموزش بهورزی :

در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. هر مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان هر مرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند.
مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.
مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال 1361 شروع به فعالیت نموده اســت .تــاکنون 19 دوره تربیت وآموزش بهورز را به انجام رسانده است ودر حال حاضر دوره بیستم بهورزی (مقطع دیپلم)درحال انجام می باشد.
 
شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی :
 
 * انتخاب و پذیرش دانش آموزان بهورزی

*مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی

*فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان

*ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

*برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

*تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

*مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت

*ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی دانش آموزان

*حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...

*همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

*بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

*مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

*برنامه ریزی جهت آموزش اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان
 

رئوس برنامه ها واحد بهورزی:

 

فرایند پذیرش بهورز:

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی،کارشناس مسئول

گسترش مرکز بهداشت شهرستان ،رئیس مرکز بهداشت شهرستان ،مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی

- اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

- توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خا نه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان

محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

- بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

- جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

- تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

- برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

فصل اول: دستورعمل پذیرش بهورز

این دستورعمل در اجرای فصل سوم آئین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی به منظور پذیرش و به کارگیری بهورز مورد نیاز دانشگاه در یک فضای رقابتی و رعایت عدالت استخدامی،شایسته گزینی سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام تدوین گردیده است.

ماده 1: این دستورعمل شامل بهورزانی خواهد بود که پس از طی دوره آموزش های لازم به صورت رسمی وپیمانی در دانشگاه به کار گرفته خواهند شد. بدیهی است پذیرش دانش آموزان یا کارآموزان بهورزی منوط به وجود مجوز استخدام، ردیف بلاتصدی و اعتبار مورد نیاز می باشد.

ماده 3: شرایط عمومی

الف) تابعیت ایران

ب) اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د)داشتن حداقل سن 18 سال و حداکثر سن برای دار ندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 24 سال . تاریخ برگزاری آزمون مبدا محاسبه حداکثر سن قرار خواهد گرفت.

ه) انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی برای مردان

و) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

ز) نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

ط) داشتن صلاحیت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند توضیحاً در بدوپذیرش این امر با تشخیص پزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت می پذیرد و حسب نیازموضوع به شورای پزشکی دانشگاه ارجاع می گردد و نظریه آن شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ظ)نداشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزی

م)داشتن شرایط بومی

ماده 4: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد.

الف) افراد خانواده معظم شهدا، مفقود الاثرها، جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند(همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) به میزان 5 سال

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق( بدون محاسبه ضریب منطقه (اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود.

ج) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان

تبصره:با احتساب موارد فوق مجموع سن دانش آموزان یاکارآموزان بهورزی دربدو ورود(تاریخ برگزاری آزمو ن مبداء محاسبه می باشد) نباید از حداکثر 29 سال تجاوز نماید.

ماده 5: داوطلبان استخدام و دانش آموزان بهورزی نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

ماده 6: داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی و بازخرید شده دستگاه های دولتی باشند.

ماده 7: آزمون های پذیرش بهورز توسط کمیته پذیرش بهورز صورت می گیرد.

ماده 12 : شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم و همچنین دانشجویان مقاطع

تحصیلی مختلف در آزمون ممنوع می باشد.

تبصره: پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیرمرتبط که حائز شرایط احراز مندرج نیستند مجازنخواهد بود.

ماده 13 : چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کن لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلااثر می گردد.

ماده 15 : به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی آزمونهایی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد.

الف) برای سنجش اطلاعات و توانمندی های عمومی معلومات پایه و استعدادهای ذهنی امتحان کتبی در دوسطح فوق دیپلم و پایین تر به عمل خواهد آمد.

تبصره: دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 40 درصد نمره کل آزمون و دارندگان مدرک تحصیلی پایین تر 60

درصد نمره کل بعنوان آزمون توانمندی های عمومی را به خود اختصاصخواهند داد.

ب) برای سنجش توانمندی های تخصصی و به گزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1: دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 60 درصد کل نمره آزمون را بعنوان آزمون تخصصی و مصاحبه به خود اختصاص خواهند داد که 30 درصد به آزمون کتبی تخصصی و 30 درصد به مصاحبه اختصاص می یابد.

تبصره 2: دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر 40 درصد از کل نمره آزمون را بعنوان مصاحبه به خوداختصاص خواهند داد.

ماده 16 : چگونگی اجرای آزمون، ترکیب، تعداد و نوع سئوالات آزمون عمومی و تخصصی توسط کمیته پذیرش

بهورز تعیین می گردد.

ماده 17 : مسئولیت نظارت بر امر طراحی، تایپ وتکثیر سئوالات آزمون کتبی و برگزاری آزمون شفاهی و حفظ امنیت آزمون از ابتدا تااعلام نتیجه نهایی به عهده حراست دانشگاه میباشد .

ماده 18 : مسئولیت تصحیح و استخراج نتایج آزمون به عهده کمیته پذیرش بهورز می باشد.

ماده 19 : حد نصاب قبولی در آزمون کسب 60 % نمره کل آزمون است و در موارد خاص بنابر درخواست کمیته پذیرش بهورز ازهیات رئیسه دانشگاه می تواند حد نصاب دیگری را تا میزان 40 % نمره کل آزمون تعیین و به رئیس کمیته ابلاغ نمایند.

تبصره:ایثارگران در سقف سهمیه مصوب از کسب حدنصاب نمره معاف می باشند.

ماده 20 : اعمال اولویت ها در آزمون به ترتیب ذیل می باشد.

الف) ایثارگران به میزان سهمیه تعیین شده در قانون تسهیلات استخدامی ایثارگران و اصلاحات بعدی آن همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 % و بالاتر آزاده دانشگاه اعم از شاغل و فوت شده بازنشستهیا از کار افتاده

ب)بسیجیان که حداقل چهار سال سابقه خدمت عضویت فعال و مستمر در گردان عاشورا را داشته باشند وهمچنین بسیجیان که حداقل 100 امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیرایثارگر در اولویت هستند.

ج) متقاضیان بومی

ماده 21 : انتخاب داوطلبان در هر یک از اولویت ها به ترتیب نمره کل مأخوذه در آزمون می باشد و در مواردی که نمره کل دو داوطلب یکسان باشد نمره آزمون اختصاصی و مصاحبه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 22 : داوطلبان آزمون های استخدامی بهورز و دانش آموزان بهورزی چنانچه دارای یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند.

الف)محل تولد داوطلب با روستای محل تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) را در روستای اصلی مورد تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد.

تبصره 1: احراز حداقل یک سال سکونت مستمر در روستاهای اصلی(از تاریخ انتشار آگهی به قبل) مندرج دربندهای الف و ب می باید مورد تائید شورای اسلامی روستا و مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه قرار گیرد.

تبصره 2: داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته است مشروط به آنکه شورای اسلامیبومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای محل مورد تقاضا حداقل به مدت یکسال گواهی نمایند بلامانع است.

ماده 23 : فهرست پذیرفته شدگان اولیه به میزان سه برابر تعداد مورد نیاز توسط کمیته پذیرش بهورز جهت انجام مصاحبه اعلام خواهد شد و پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب و معرفی (به عنوان نتایج بعدی آزمون (اعم از نفرات اصلی و ذخیره) به هسته گزینش دانشگاه اعلام خواهد شد.

ماده 24 : لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام میگردد.

ماده 25 : پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

تبصره: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش ازپذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 26 : دانشگاه می باید تعهد محضری از پذیرفته شدگان برای الزام به ارائه خدمت بمدت حداقل ده سال در محلی که در آن استخدام می شوند مبادرت نماید.

ماده 27 : وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط کمیته پذیرش بهورز تعیین میگردد به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد.

ماده 28 : شرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیلات و تجربه به شرح ذیل می باشد:

1 - دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته( بهداشت عمومی- بهداشت خانواده، مامائی) طی دورهآموزش تطبیقی مهارت های فوق دیپلم بهورزی و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز برایپذیرش بهورز زن

2- دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم دررشته(بهداشت عمومی-مبارزه بابیماریها،بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط)وطی دوره آموزش تطبیقی مهارتهای فوق دیپلم بهورزی وحصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احرازبرای پذیرش بهورزمرد
 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/12
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1063
امروز :  1
دیروز :  0