سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
واحد آزمايشگاه

شرح وظایف واحد نظارت بر امور آزمایشگاه ها

1- نظارت بر نحوه عملکرد آزمایشگاه ها

2- نیاز سنجی و نظارت به خرید، مصرف و نگهداری ملزومات و تجهیزات آزمایشگاهی

3- نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات

4- شرکت در برنامه های غربالگری و اپیدمیولوژی

5- ارائه خدمات آزمایشگاهی به مراجعین

6- همکاری با کلیه واحدهای ستادی شبکه در جهت پیشبرد اهداف سازمانی

7- ارتقا سطح کیفی آزمایشات با استفاده از نمونه های کنترل خارجی و کالیبراسیون های داخلی   

8- ارتقاء سطح علمی نیروهای فنی با برگزاری دوره های باز آموزی و اعزام پرسنل جهت شرکت در کارگاه های آموزشی آزمایشگاه مرجع سلامت استان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/22

کارشناس مسئول آزمایشگاه 

پایش دوره ای آزمایشگاهها -

-                                                                                       - جمع آوری داده های آزمایشگاه وتهیه گزارش وتهیه فایل اکسل وارسال به معاونت بهداشتی
- دریافت برگه های بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و.... ،ثبت اطلاعات دربرنامه آزمون وارائه به واحد آمار درپایان ماه-
-مدیریت بحران (التور) ، درخصوص تامین نیروی انسانی ،تجهیزات موردنیاز در مواقع بروز بحران

پیگیری خرید وسایل وتعمیرات وکالیبراسیون دستگاهها-
 -آموزش به نیروهای جدیدالورود آزمایشگاهی و مامایی،وتهیه دستورالعملهای استاندارد سازی وارسال به آزمایشگاهها

هماهنگی درخصوص نمونه گیریهای فصلی مامایی-
تعامل با سایر واحدها در خصوص مشکلات وتشکیل جلسه جهت رفع آن-
همکاری در کارهای فوق برنامه شبکه -
نظارت بر رعایت مستند سازی آزمایشگاه-

 

کارشناس آزمایشگاه :

 

-    تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ، مطالعاتی ، تخصصی آزمایشگاهی ، تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط یا همکاری در انجام فعالیتهای فوق .

-    نظارت و یا انجام آزمایشهای ساده آزمایشگاهی شامل فرمول لکوستیر ، شمارش گلبولی ، سدیمانتاسیون ، هماتوکریت ، هموگلوبین ، سیلان و انعقاد گروه خون رایت و یدال .

-          انجام آزمایشهای مستقیم و فلوتاسیون ، مدفوع ، قارچ کچلی و یا نظارت بر انجام آن .

-          انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار و اندازه گیری قند و اوره خون .

-          انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولوژی .

-    انجام آزمایش بر روی مواد اولیه داروئی و غذائی نظیر تعیین مقدار و تشخیص ناخالصی ها با توجه به استانداردهای موجود .

-    نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شمارش باکتری محصولات داروئی و غذائی ، تهیه محیط های کشت اختصاصی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی .

-    انجام آزمایشهای مربوط به تعیین میزان آلودگی هوا و سایر آزمایشات در آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط .

-          انجام آزمایشهای مربوط به آب شناسی در آزمایشگاههای اختصاصی

-          همکاری با کمیته استاندارد بمنظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

-          بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاههای سازنده فرآورده های اختصاصی .

-          انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط ، هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده .

-          انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم .

-          قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ .

-          همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط .

-          شرکت در برنامه اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی .

-          شرکت در دادگاههای مربوط به امور مواد خوردنی ، آرایشی ، بهداشتی و آشامیدنی

-          تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای موسسات آموزشی مربوط

-          تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل نشر .

-          هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکز آموزشی آزمایشگاهی .

-          انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های /اموزشی با روشهای جدید آموزشی .

-          انجام کارخای آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان معرفی شده .

-    محتملاً تدریس در مراکز آموزشی در زمینه مربوط به شغل و تعلیم به کادرهای فنی معرفی شده در خصوص انجام روشهای مورد نظر .

-    شرکت در جلسات و کمیسیونها  و سمینارهای علمی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات مطرح شده .

-          تهیه م تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط

-          انجام سایر وظایف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تثدی به شاغلین ارجاع می شود .

 

کاردان آزمایشگاه :

-    همکاری با کارشناس آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع

-          انجام آزمایشهای ساده استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوط

-          همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر .

-          مشارکت در انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولژی ( جهت آزمایشهای تشخیص طبی ) .

-          انجام آزمایش محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز

-          مشارکت در برنامه های اپیدمیولژی و سایر امور بهداشتی و درمانی .

-          بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین مربوط .

-          انجام نمونه برداری های مورد آزمایش و اطلاعات ضروری .

-          نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به ایشان در انجام وظایف محوله .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/22

رئوس برنامه های آزمایشگاه
مشارکت دربرنامه های مراقبت از بیماریهای واگیر همچون سل ، التور، مالاریا و ...
تشخیص افراد مبتلا‌ به بیماری التور یا شبه وبا
آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماری سل
انجام آزمایشات افراد مبتلا‌ به مالا‌ریا
مشارکت دربرنامه های مراقبت از بیماریهای غیر واگیر همچون غربالگری هایپوتیروئیدی ودیابت
انجام نمونه گیری غربالگری نوزادان
انجام آزمایشهای مربوط به طرحهای بهداشتی
همکاری درطرح شناسایی افراد مبتلا‌ به دیابت
آزمایشهای قبل از ازدواج (تشخیص زوجین مبتلا‌ به بیماری تالا‌سمی مینور و بیماری مقاربتی سیفلیس و اعتیاد)
آزمایشهای مربوط به مراجعین واحدهای سلامت خانواده،‌ بهداشت محیط و حرفه ای
برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه
ارتقای کیفیت و کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاهی
برگزاری کارگاهها وکلاس های آموزشی تئوری وعملی در سطح شهرستان و جهت پرسنل شاغل
انجام کنترل کیفی آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه
شرکت فعال کارکنان در دورهای آموزشی جهت ارتقاء علمی وعملی وبکار گیری آن در امور محوله
ارائه بر نامه ریزی لازم در خصوص روش های نوین آزمایشگاهی وراه اندازی آزمایشات جدید
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/22
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1166
امروز :  2
دیروز :  2