سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/02/21     تعداد دفعات مشاهده 13 بار     ساعت 10:05:23     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

بازرسان سلامت محیط وکار،شبکه بهداشت رودسردرقالب اکیپهای مختلف وباهمراهی سایر ادارات نظارتی شهرستان تعداد۴۵۲۳بازدیدازابتدای سال تاکنون ازاصناف مختلف انجام داده اند
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت رودسر:سرپرست شبکه بهداشت ودرمان رودسراز۴۵۲۳فقره بازدیدازمراکزمختلف تهیه وتوزیع موادغذایی،کارخانجات،کارگاهها،کالاوخدمات ازابتدای سال تاکنون خبرداد.

دکترزمانی سرپرست شبکه بهداشت رودسربابیان این مطلب گفت؛باتوجه به فرازونشیب های شیوع بیماری کرونا درشهرستان رودسرولزوم نظارتهای جدی ومستمربرنحوه فعالیت اصناف مختلف درجهت رعایت هرچه بیشترپروتکلهای بهداشتی ودرنتیجه مهاربیماری درشهرستان،بازرسان سلامت محیط وشبکه رودسردرقالب اکیپهای مختلف وباهمراهی سایر ادارات نظارتی شهرستان تعداد۴۵۲۳بازدیدازفعالیتهای اصناف مختلف  انجام داده اند که ازاین تعدادبازدید۴۱۸مورداخطاریه بهداشتی برای متصدیان مربوطه صادرشده است وتعداد۴۱واحدصنفی نیزبه دلیل عدم توجه به اخطاریه های بهداشتی ازابتدای سال تاکنون پلمپ شدند.سرپرست شبکه بهداشت ودرمان رودسرباهشدارنسبت به بازگشت وضعیت نارنجی وقرمزدرصورت عدم رعایت پروتکلهاازسوی مردم واصناف مختلف خواست تابااستفاده ازماسک ورعایت فاصله اجتماعی وعدم حضوردرتجمعات وگردهمایی ها ازخطرشیوع مجدد این بیماری مهلک پیشگیری نمایند