سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي
چاپ
 

بهداشت حرفه ای

 

بهداشت حرفه ای (به انگلیسی Occupationa Heaith : ) با سلامت شغلی با سلامت کار شاخه ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیا آور موجود در محیط کار به همراه یک سری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار بهداشت حرفه ای را می توان به طور خلاصه علم و هنر تأمین سلامت در محیط های شغلی تعرف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه ای با متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی ، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار در سال 1950 تشکیل شد ، بهداشت حرفه ای را چنین تعریف نموده است: تأمین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همه مشاغل ، پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار ، بکارگماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و بطور خلاصه تطابق کار با انسان.

بهداشت حرفه ای رشته ای است که به محیط کار برمی گردد. در واقع متخصصان به این رشته خطرهای بلقوه ای که در محیط کار وجود دارد را شناسایی می کنند و در مراحل بعد و به اندازه گیری و ارزیابی این خطرات و کنترل آنها می پردازند. البته کسانی که علم بیشتری در این رشته دارند، خطرهای شغلی را پیش بینی نیز می کنند. به این نکته باید اشاره کرد که سبب این مهارتها به نحوه تربیت دانشجویان بستگی دارد.

 

 

اهداف بهداشت حرفه ای:

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران ،مطالعه شرایط نا مناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می باشد.کارشناسان بهداشت حرفه ای که در این زمینه فعالیت دارند،با شناختی که از محیط کار ،و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می گذارند،از طریق بررسی،ارزیابی،اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار،در صدد سالمسازی و بهسازی محیط کار برمیایند.بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری ها ،عوارض و آسیب های شغلی و در نهایت تامین سلامت شاغلین می گردند.

برنامه ها و فعالیت های بهداشت حرفه ای:

به منظور رسیدن به اهداف فوق در بهداشت حرفه ای برنامه هایی در نظر گرفته شده است که بطور خلاصه عبارتند از

1-معاینات پزشکی گوناگون برای کلیه کارکنان

2-برنامه های مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کارگران

3-برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار شامل شناخت و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و ارائه طرح های کنترلی و بهسازی محیط کار

4-ایجاد امکانات درمانی و اورژانس طب کار

5-برنامه های مربوط به آموزش برای بهداشت

6-برنامه های مربوط به تغذیه کارگران

7-برنامه های مربوط به نوتوانی و توانبخشی حرفه ای

بهداشت حرفه ای نه تنها مسائلی را که در اثر تماس با عوامل زیان آور محیط کار بروز می نماید در نظر می گیرد،بلکه سایر مسائل از قبیل:پیشگیری از بیماریها،بهداشت عمومی محیط کار،آب آشامیدنی،نظافت عمومی و فردی،دفع حشرات ،دفع زباله و فاضلاب،نهارخوریها،حمام و توالت،دوش و دستشویی،وسایل حفاظت فردیوغیره را در محیط های کاری در مد نظر دارد.

 

 

 

روز جهانی بهداشت حرفه ای

روز 28آوریل (8اردیبهشت)از سوی سازمان بین المللی کار(ILO (به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه ای نامگذاری شده است.

تیم خدمات بهداشت حرفه ای (Team Work)

پزشک عمومی

پزشک طب کار

پرستار بهداشت حرفه ای

مسول ایمنی و حفاظت فنی

کارشناس بهداشت حرفه ای

تخصصهای لازم در جهت تامین بهداشت حرفهای در حرف مختلف:

*مهندسی

*شیمی

*سم شناسی

*روان شناسی

*فیزیولوژی

*پزشکی

تشکیلات بهداشت حرفه ای(مرکز سلامت محیط کار):

 مسول بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای :

 

 

 کارشناس هماهنگی واحد ها و خدمات بهداشت حرفه ای

 کارشناس ارگونومی و نظارت بر معاینات کارگری

 کارشناس پیشگیری و کنترل عوامل زیا ن آور شیمیایی

 کارشناس پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی

خدمات بهداشت حرفه ای را می توان به چند دسته بصورت زیر تقسیم بندی نمود:

الف)سالم سازی محیط کار در صنعت از طریق:

1- تهیه آب آشامیدنی برای کارکنان و کارگران

2- تامین غذای سالم برای کارکنان و کارگران

3- کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

4- جمع آوری و دفع مواد زائد جامد و مایع

5- ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی(مطابق آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت باستناد ماده 156قانون کار)

6- تامین نظافت عمومی محیط

ب)شناسایی ،ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور شامل:

1-عوامل فیزیکی:سروصدا،نور،پرتوها،گرما،رطوبت و...

2-عوامل شیمیایی:گردوغبار،دودودمه،دود،گازهاوبخارات،اسیدها و...

3-عوامل بیولوژیکی:میکروبها،ویروسها،قارچها و ...

4-عوامل مکانیکی:ضربه،ارتعاش،فشار و ...

5-عوامل ارگونومی:وضعیت نا مناسب بدن در حین کار،ابزار کار نامناسب

ج)پیشگیری از حوادث ناشی از کار

د)پیشگیری از بماریهای ناشی از کار(حرفه ای)از طریق         

 الف-انجام معاینات قبل از استخدام        

هدف معاینات قبل از استخدام:

1.تعیین قابلیت شخص برای کار مورد نظر

2.حفظ صنعت وسلامت کارگران

3.تعیین حدود سلامتی متقاضی ومحدودیتهایی که در کار بعدی باید داشته باشد

4.تعیین ضایعات و نواقص قطبی وثبت در پرونده

5.تعیین بیماری مسری ودرمان آنها

6.تعیین فواصل معاینات بعدی

7.تشکیل پرونده بهداشتی

8.آشنایی با روحیات و اطلاعات بهداشتی کارگر

ب-انجام معاینات دوره ای

هدف معاینات دوره ای:

1.تشخیص زودرس بیماریها وعوارض ناشی از کار

2.توصیه جهت تغییرشغل ومحدود نمودن کار افراد بیمار

3.تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران

4.ارزشیابی روشهای پیشگیری وایمنی

5.جلو گیری از انتقال وانتشاربیماریهای واگیر

ج-انجام معاینات اختصاصی

معاینات اختصاصی:

1.برای کارگران مشاغل سخت وزیان آور

2.معاینات زنان وجوانان

3.معاینات هنگام تغییر شغل

4.معاینات هنگام برگشت به کار مجدد

5.معاینات مدیران

6.معاینات پزشکی در مقابل در خواست

7.نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت وبهداشت کار کارگاهها

 

 

8.نظارت بر اجرای قوانین کار واستاندارد های بهداشتی

9.نظارت بر تامین واستفاده از وسایل حفاظت فردی

10.مراقبت ویژه در مورد بانوان کارگر ونوجوان

11.نظارت بررعایت مسائل بهداشت روانی در محیط کار

12.بازرسی مرتب از محیط کار وآموزش بهداشت حرفه ای به کارگران

12.تطابق شرایط کار با انسان (ارگو نومی)

شرح وظایف بهداشت حرفه ای

شرح فعا لیت کارشناس مسئول بهداست حرفه ای ستاد مرکز بهداشت برنامه ریزی:

1-برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت-معدن- کشاورزی وخدمات

2.تدوین برنامه استراژیک واحد

3.تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف

4.برآورد وتامین منابع وامکانات والزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

سازماندهی:

5.هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه

6.هماهنگی بین بخشی وبرون بخشی با سازمانهای مرتبط(معاونت-اداره کل کار وامور اجتماعی-سازمان محیط زیست-شهرداری-اتحادیه های صنفی-اداره جهاد کشاورزی و....).

نظارت وپایش :

7.نظارت وپایش فعالیت های بهداشت حرفه ای ستاد ومراکز تابعه وارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود.

8.نظارت بر تجزیه وتحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فید بک به مراکز مربوطه.

 

 

9.نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای(طرح خانه های بهداشت کارگری-بهگرو....)

10.نظارت وپیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار

هدایت ورهبری

11.هدایت برنامه استراتژیک واحد

12.تلاش در جهت حفظ وتقویت روحیه مشارکتی وانگیزش کار کنان بمنظور ارتقاءفرآیند های واحد

13.تهیه وتدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حر فه ای وباز نگریاین دستورالعملها در صورت نیاز

14.همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی-ملی ومقطعی

15-برر سی پیشنهادات وپیگیری حل مشکلات واحد های تحت نظارت

16-تهیه وتنظیم بخشنا مه ها ودستورالعملهای کاری مورد نیاز وابلاغ به مراکز تابعه

شرح وظایف کارشناس بهداشت حر فه ای ستاد مرکز بهداشت:

1- شناسایی و جمع آوریاطلا عات وآمار مشاغل بخشهای صنعت- معدن-کشاورزی وخدمات تحت پوشش مرکز بهداشت

2- همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار وشناخت مسائل بهداشت حر فه ای صنایع تحت پوشش

3- بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی

4- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه

5- بازدید مشترک از کار خانه های بهداشت کارگری ونظارت بر انجتم فعالیتهای بهداشتیاران کار

6-همکاری در برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی برای گروههای هدف(کارشناس واحد- کارشناس صنایع -بهداشتیاران کار- بهگران وکارآموزان)

7-همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی،ملی و مقطعی

8-جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه،شش ماهه و سالیانه.

9-تجزیه تحلیل داده های آماری و گزارش فعالیت های واحد

10-معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی.

11-همکاری در برنامه ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای

12-نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکز تابعه

13-هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه

14-همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی فرایندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها

15-پایش کارگاههای با بعد کارگری بالای 50 نفر.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای مستقر در مراکز بهداشتی و درمانی

1-شناسایی و جمع آوری اطلاعات و آمار لازم از مشاغل مختلف:صنعت،معدن،کشاورزی و خدمات مرکز تحت پوشش.

2-همکاری در انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسایل بهداشت حرفه ای صاحبان مشاغل در شاخه صنعت،معدن،کشاورزی و خدمات و جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانه و ارگانهای ذیربط.

3-ارائه طریق جهت انجام اقدامات لازم به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار

4- پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری، بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت های ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار

5- نظارت برنحوه کار ایستگاههای بهگردر کارخانجات مناطق تحت پوشش( کارگاههای بابعد کارگری زیر 50 نفر)

          6-  نظارت و پیگیری تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای واجد شرایط

7-  برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

8- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی

9- جلب مشارکتهای درون بخشی و بین بخشی در پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای در مرکز تحت پوشش

10- جمع آوری و ارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق فرمهای مربوطه از مرکز تحت پوشش به ستاد

11- بازدید و پیگیری مستمر از کارگاهها و کارخانجات با بعد کارگری زیر 50 نفر تحت پوشش مرکز

12- رسیدگی به شکوائیه های واصله در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای

13- اجرای برنامه های آموزشی ( شاغلین –  مدیران کارآموزان و ... ) با همکاری سایر واحدهای مرکز

 

 

 

شرح وظائف کاردان بهداشت حرفه ای :

1- همکاری با کارشناس بهداشت حرفه ای در شناسایی عوامل مهم زیان آور محیط کار                          .  

2-   همکاری در تشخیص روشهای اولیه و فرآورده های گوناگونی که عوامل زیان آور محیط کار را بوجود می آورند

3- همکاری در تشخیص عدم انطباق بعضی از شرایط کار با قابلیت های افراد شاغل.

4- کمک به کارشناس بهداشت حرفه ای و پزشک تیم در تشکیل پرونده های بهداشتی، پزشکی در برنامه از قیبل تنظیم شده جهت افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها .

5- پایش کارگاههای با بعد کارگری زیر 50 نفر برای دستئرالعمل های موجود و ثبت گزارش فعالیتها در دفتر ثبت روزانه با نظارت کارشناس و ارسال آن به واحدهای ذیربط .

6- کمک به کارشناس بهداشت حرفه ای در جمع آوری و جمع بندی آمار سه ماهه ، شش ماهه و سالانه و ارسال آن به ستاد مرکز بهداشت .

7-انجام برنامه های مربوط به آموزش بهداشت حرفه ای با کمک کارشناسان مربوط .

8-همکاری با کارشناس بهداشت حرفه ای در جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به صنایع و مشاغل کشاورزی و خدماتی مرکز .

9-کمک به کارشناس بهداشت حرفه ای در نمونه برداری از عوامل زیان آور محیط کار.

10- همکاری در آموزش علمی دانشجویان رشته های مختلف بهداشتی .

11- انجام سایر امور مربوط ارجاعی .

 

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

ماده 1 : کارشناس بهداشت حرفه ای به فردی اطلاق میگردد که دارای حداقل مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای از یکی از دانشگاههای معتبر بوده و پس از مشخص شدن وظعیت طرح نیروی انسانی در واحد تولیدی بعنوان مسئول بهداشت حرفه ای شناخته و مشغول بکار شود و ضمن نیازسنجی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و بدجه بندی دراز مدت در جهت حفظ و تأمبن ارتقای سطح سلامت نیروی کار وظیفه اطلاع رسانی ، بالا بردن سطح آگاهی و هدایت و راهنمایی مدیریت درخصوص سرمایه کذاری در طرحهای سالم سازی محیط کار ار به انجام می رساند.

کارشناس بهداشت حرفه ای از یک سوی مجری فعالیتهای فوق الذکر بوده و از سوی دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانه را عهده دار می باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور بر اساس آئین نامه های مصوب در کلیه اموری که مربوط به سالم سازی محیط کار و ایجاد شرایط مطلوب و تسهیلات مناسب برای کارگر می باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وی را جهت اجرا به قسمتهای مربوطه ابلاغ نماید.

تبصره:در صورت عدم توافق در اجرای پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

این بخشنامه مشتمل بر 3 ماده -5 تبصره و 34 بند در جهت انجام وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات تدوین تا پس از ابلاغ-نظارت-پایش و ارزشیابی فعالیتهای کارشناسان مزبور بر مبنای مفاد انجام پذیرد.

 

شرح وظایف مشاور بهداشت حرفه ای :

1-بازدید در فواصل زمانی معین و منظم در هر ماه حداقل دو بار از کلیه قسمتهای کارگاه / کارخانه / ماشین آلات ،وسایل ،تجهیزات، خط تولید و تاسیسات رفاهی ،خدماتی و بهداشتی.

 

2-اندازه گیری ،پایش و ثبت مداوم اطلاعات شامل نمونه برداری،اندازه گیری،آنالیز و ارزشیابی مستمر میزان عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار و مقایسه با حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

 

3-ثبت اطلاعات بهداشتی (اعم از محیط کار ،ابزار کار و پرسنلی )و هر گونه عوامل زیان آور موجود در محیط کار سلامت شاغلین را تهدید می کند.

 

4-ارائه طریق و اجرای اقدامات موثر جهت کاهش و یا کنترل عوامل زیان آور از قبیل ایجاد و یا بهبود سیستم های تهویه ،کنترل سرو صدا ،بهبود سیستم های روشنایی،تامین وسایل حفاظت فردی.

 

5-تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی ،اخطارها،هشدارها و اطلاعیه های بهداشتی به زبان ساده و قابل استفاده برای کارگران در زمینه نحوه صحیح و بهداشتی انجام کار ،راه اندازی و بهره برداری از دستگاه یا تجهیزات خط تولید.

 

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای

 

7-تنظیم و اجرای برنامه های تشویقی با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه جهت کارگرانی که مقررات و ظوابط بهداشتی را رعایت می نمایند.

 

8-تهیه و تدوین ،تنظیم ،طراحی ،تکثیر ،چاپ مواد آموزشی در زمینه های مختلف بهداشتی اعم از پوستر ،پمفلت،مقاله ،فیلم ،اسلاید و غیره مورد نیاز جهت آموزش شاغلین و سایر گروه های هدف.

 

9-نظارت بر اجرای معاینات دوره ای کارگران مطابق با فرمهای مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سالی یکبار برای کلیه شاغلین.

 

شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و رعایت ماده 5 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.

 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و  پیگیری و موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

2. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

4. تهیه و تدوین دستوالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

5. ارزیابی ریسک در واحدهای مختلف بیمارستان

6. شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

7. بازدید روزانه از بخش ها ،تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنه و انجام پیگیری های مربوطه.

8. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار ،پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی (مخاطرات فیزیکی ،مخاطرات شیمیایی ،مخاطرات بیولوژیکی ،مخاطرات ارگونومیک ،روانی اجتماعی و فاکتورهای سازمانی) .

9. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری.

10. تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض .

 

11. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی.

12. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

13. تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل (قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل و نظارت بر انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده پرسنل.

14. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه.

15. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ،ساختمان ،تجهیزات حمل و نقل و..

16. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ،پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه .

17. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت ،حاکمیت بالینی ،اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه.

18. تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام:اعظم

خانوادگی:احمدی

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام:زینت

خانوادگی:نجفی

سمت:کارشناس بهداشت حرفه ای 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  736
امروز :  1
دیروز :  0