سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 دی 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/25     تعداد دفعات مشاهده 29 بار     ساعت 09:08:56     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

طرح تشدیدبازرسیها ازاماکن عمومی باحضورمدیرشبکه بهداشت،معاون بهداشتی،روابط عمومی وبازرسان بهداشت محیط درشهرستان رودسربه انجام رسید.
  • به گزارش روابط عمومی شبکه ومرکزبهداشت رودسر:ظهرامروزشنبه24آبان طرح تشدیدبازرسی ازاماکن ومراکز(هتل وکافی شاپ)توسط مدیرشبکه بهداشت،معاون بهداشتی ،روابط عمومی وبازرسان بهداشت محیط درسطح شهررودسرانجام گرفت دراین بازرسیها کارشناسان بهداشت محیط تذکرات لازم مبنی بررعایت پروتکلهای بهداشتی وهمچنین موارد اخطاریه بهداشتی توسط بازرسانصادرگردیدکارهمچنین کارشناس مسئول بهداشت محیط ازهمشهریان خواست تادرصورت بروزهرگونه مشکلات بهداشتی باسامانه190تماس گرفته تاکارشناسان بهداشت محیط دراسرع وقت به شکایات رسیدگی نمایند