سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 3 مرداد 1400 English
جستجو:  
اخبار مناقصات و مزایدات
Rss
تصویر
07:50 1400/04/29
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد تکمیل مرکز جامع سلامت کاکرود رودسر را به یکی از شرکت های واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.
تصویر
10:16 1400/04/24
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذا در بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی، دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
07:31 1400/04/14
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد ، اموال اسقاط بیمارستان سلامت رستم آباد را که شامل آهن آلات وپنل های گچی می باشد ، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
تصویر
12:28 1400/04/09
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه پست کامپکت به قدرت 900کیلو وات، مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تصویر
12:16 1400/03/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید ،حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلرهای سیستم مطبوع و چهار دستگاه کندانسور های هوایی اورژانس مرکز آموزشی و درمانی 17 شهریور رشت از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
11:14 1400/03/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد، خرید san معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
10:50 1400/03/08
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد، خرید دو دستگاه server مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
تصویر
10:58 1400/01/24
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی ده دستگاه دیزل ژنراتور کلینیک های ویژه در استان، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.