سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  دوشنبه 4 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/12/19     تعداد دفعات مشاهده 35 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار رادیولوژی آقای دکتر ابراهیم ضمیری تحت عنوان  " بررسی ارتباط ویژگیهای سونوگرافی و فیبروم رحمی با علایم بالینی و شاخص های انتروپومتریک در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا" به راهنمایی خانم دکتر ارض پیما،  مشاوره خانم دکتر شارمی و خانم مریم قلندری در تاریخ 1399/12/19 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون