سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/07     تعداد دفعات مشاهده 71 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

تصویر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر شیما یزدی تحت عنوان  " بررسی ارتباط هورمون آنتی مولرین با سبک زندگی ، فعالیت بدنی ، الگوی تغذیه و عوامل دموگرافیک در زنان مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان الزهرا (س) در سال 98" به راهنمایی خانم دکتر کبودمهری و مشاوره خانم زهرا پورحبیبی در تاریخ 1399/8/6 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون