سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 فروردین 1400 English
جستجو:  
فرم ها
چاپ

آدرس دهی(AFFILIATION) صحیح به مرکز تحقیقات بهداشت باروری

Reproductive Health Research Center, Department of Obstetrics & Gynecology, Alzahra Hospital, School of Medical, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

مرکز تحقیقات بهداشت باروری، گروه زنان و مامایی، بیمارستان الزهرا(س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران. 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/08