سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 خرداد 1400 English
جستجو:  
شاخص ها واحد نظارت بر درمان
چاپ

عملکرد کارشناس مسئول نظارت بر امور درمان شهرستان رضوانشهر درسال1396

-1 تهیه برنامه مدون بازدید دوره ای از مراکز درمانی بخش خصوصی ،خیریه و بیمارستان تحت

پوشش و ارائه گزارش به مقامات مافوق .

-2 بازدید مستمر براساس برنامه تدوین شده و بررسی دقیق تاسیسات،تجهیزات و امکانات مورد نیاز

مراکز درمانی)مطب پزشکان،موسسات،دفاترکار،درمانگاهها و بیمارستان(،تکمیل فرمها براساس

معیارها و استانداردهایی که باید در برنامه های نظارتی مدنظر قرارگیردو اعلام نواقص و کمبودها و

تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها و پیشنهاد راهکارهای اجرایی.

-3 تهیه چک لیست های مناسب براساس قوانین و دستورالعملهای وزارتخانه

-4 ارائه گزارش عملکرد بصورت ماهانه درخصوص حیطه نظارت برامور درمان شهرستان به

مقامات مافوق)مدیریت و معاونت محترم شبکه ، معاونت محترم درمان دانشگاه(

-5 رسیدگی به شکایات واصله تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و موسسات و دفاتر کار ودرمانگاههای

بخش دولتی ،خصوصی وخیریه.بررسی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق و اخذ دستورات لازم

جهت برخورد با متخلفین طبق قوانین وآیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت،و

راهنمایی فرد شاکی جهت مراجعه به مراکز رسیدگی قانونی درصورت لزوم.

-6 پیگیری گزارشات واصله مردمی مبنی بر دخالت افراد فاقد مجوز و صلاحیت در امور پزشکی و

انجام بررسیها و بازدیدهای لازم و اخطار شفاهی و کتبی ومذاکره جهت تعطیلی مرکز ارائه خدمات

غیر مجاز و ارسال گزارشات به مقامات مافوق و کسب تکلیف جهت اجرای دستورات براساس آیین

نامه ها و قوانین سازمان نظام پزشکی.

-7 تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز فعال بخش خصوصی و خیریه در شهرستان تحت پوشش

و ارسال به معاونت درمان ، معاونت غذاو دارو وسازمان نظام پزشکی تالش حسب درخواست آن

ارگانها.

-8 گزارش سالیانه آمار جمعیت تحت پوشش شهرستان رضوانشهر به سازمان نظام پزشکی تالش.

-9 ثبت اطلاعات پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان رضوانشهردر سمانه

مربوط به سازمان نظام پزشکی جهت بروز رسانی اطلاعات و برگزاری انتخابات و همکاری با

همکاران شبکه بهداشت بندرانزلی جهت برگزاری انتخابات.

-11 اقدام جهت استانداردسازی تابلوهای مراکز درمانی فعال شهرستان رضوانشهر و انطباق آن با آیین

نامه و در صورت عدم انطباق اخطار شفاهی در مرحله اول و سپس اخطار کتبی و گزارش به مقامات

71 که تذکر داده شد( * مافوق) 2مورد تابلوی خارج از استاندارد 51

-11 ارشاد و هدایت صحیح ارباب رجوع و کلیه متقاضیان )درصورت نیاز، مشورت با مدیریت و

معاونت محترم شبکه(.

-12 ابلاغ و ارسال آخرین دستورالعملها، تعرفه ها و آیین نامه های نظارتی درمانی و اجرایی کشوری

درخصوص مسائل بهداشتی درمانی به مراکز درمانی بخش خصوصی و بیمارستان.

-13 تعامل نزدیک با کارشناسان همتراز و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور ارتقاء

هرچه بهتر ارائه خدمات.

-14 ارائه راهنمایی و مشاوره به متقاضیان موسسات پزشکی و پیراپزشکی جهت ثبت نام و ثبت

اطلاعات در سامانه صدور پروانه ها و تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال به واحد صدور پروانه

دانشگاه .

-15 پس از افتتاح مراکز درمانی بازدید اولیه)تایید محل(،بازدید دوم )تایید تجهیزات(و درنهایت بازدید

سوم)عملکرد( از موسسه و ارسال تاییدیه به واحد نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه .

-16 انجام ثبت نام بیمارستان شهدای رضوانشهردرسامانه صدور پروانه ها و ثبت اطلاعات مربوط به

آن جهت دریافت موافقت اصولی و پیگیریهای لازم تا دریافت موافقت اصولی و سپس پیگیریهای لازم

جهت موافقت اصولی آزمایشگاه بیمارستان و بدنبال آن پیگیری جهت پروانه بهره برداری بیمارستان

که درحال حاضر در دست اقدام میباشد و مراحل اولیه پروانه بهره برداری انجام شده است.

-17 شرکت در جلسات واحد نظارت و اعتباربخشی دانشگاه و جلسات بین بخشی و برون بخشی شبکه

به نحوی که با نظارت و کنترل و سیاستهای مرتبط با مراکز درمانی تحت پوشش در ارتباط باشند.

-18 صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق

ضوابط و دستورالعملهای قانونی )صدور گواهی جهت تایید فعالیت و اشتغال(.

-19 بازدید مشترک با کارشناس بهداشت محیط وکارشناس محیط زیست درخصوص مدیریت

پسماندها)پسماندهای عفونی وغیرعفونی( و کنترل عفونت در مراکز درمانی تحت پوشش شهرستان

رضوانشهر و آموزش تفکیک پسماندها و روش دفع صحیح آنها.

-21 تنظیم دفاتر و مستندات و بایگانی آنها ،ثبت و نگهداری فایلهای مربوط به واحد نظارت بر امور

درمان در رایانه.

-21 اعلام تغییر مکان مراکز درمانی به واحد صدور پروانه دانشگاه و راهنمایی مسئولین مراکز جهت

ثبت تغییر مکان در سامانه صدور پروانه ها و ارسال درخواست تغییر مکان به واحد صدور پروانه

ها.

-22 در صورت عدم توجه به تذکرا ت داده شده ،ارائه پرونده های متخلفین به واحد نظارت و اعتبار

. بخشی دانشگاه جهت طرح در کمیسیون ماده 11

-23 تهیه کتابچه بهداشت،ایمنی و سلامت شغلی در درمانگاهها و ارسال آن به مراکز جامع خدمات

سلامت و درمانگاههای بخش خصوصی و دولتی .

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  454
امروز :  1
دیروز :  0