سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 31 فروردین 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد دارويي
چاپ

رئوس برنامه های کلی و اهم فعالیت های واحد دارویی شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر

1-     تهیه و تدارک اقلام  دارویی  مجاز مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش

2-     مراقبت و نگهداری از داروها در شرایط ایمن

3-     بررسی درخواست های دارویی خانه های بهداشت  وتوزیع این اقلام در بازه های زمانی تعیین شده

4- بررسی درخواست های دارویی مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش وتوزیع داروهای درخواستی طبق فلوچارت زمانی معین.

5-  نظارت وپایش وارزشیابی مستمر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت براساس برنامه عملیاتی واهداف از پیش تعیین شده براساس چک لیست مربوطه.

6-     پایش وارزشیابی ونظارت بر داروخانه های خصوصی سطح شهرستان

7-     تهیه و تنظیم سند فاکتورهای خرید از شرکت های دارویی و تحویل به امور مالی جهت تسویه دارویی

8-     بررسی نسخ دارویی بیمه روستایی پزشکان خانواده مراکز و کنترل میانگین اقلام نسخ

9-     تهیه و تنظیم سند سهم سازمان داروخانه های خصوصی طرف قرارداد با بیمه ی روستایی و تحویل به امور مالی جهت تسویه

10- جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی

11- بازدید مشترک با واحد نظارت بر امور درمان از مراکز سوء مصرف مواد

12- جمع آوری  کوپن شیر خشک یارانه ای مراکز شهری روستایی و ارسال گزارش به معاونت غذا و دارو بصورت هر سه ماه یکبار

13- آموزش سالیانه ی واحدهای تحت پوشش براساس نیازهای آموزشی مندرج در برنامه عملیاتی سالیانه ی واحد و آزمون دارویی از بهورزان

14- رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مسائل دارویی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/28
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  356
امروز :  1
دیروز :  0