چهارشنبه 5 آذر 1399
EN
منو
 

*برنامه آموزشی گروه طب اورژانس *

 

روز

اتند مسئول برنامه آموزشی

دستیار مسئول برنامه آموزشی

محتوای برنامه آموزشی

چهارشنبه

دکتر زهره وندی سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر کامیار

گزارش صبحگاهی

شنبه

دکتر اسدی - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر بخشنده

گراند راند

چهارشنبه

دکتر ضیابری - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر خیرجوئی

مورنینگ مشترک طب اورژانس داخلی - جراحی

شنبه

دکتر م آقاجانی - دکتر امیری

دکتر بخشنده

 گزارش صبحگاهی

دوشنبه

دکتر منصف - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر حق شناس

ژورنال کلاب

شنبه

 

دکتر ضیابری

---------

دیس ریتمی (2) (کنفرانس اساتید )

دوشنبه

دکتر ضیابری دکتر اسدی - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر امیررفیعی

گراند راند

چهارشنبه

دکتر ضیابری

---------

دیس ریتمی (3)(کنفرانس اساتید )

شنبه

دکتر اسدی - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر خیرجوئی

گراند راند

دوشنبه

دکتر د آقاجانی دکتر مسجودی - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر کامیار

گزارش صبحگاهی

چهارشنبه

دکتر منصف - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر صفایی

EBM

پنجشنبه

دکتر ضیابری - سایر اساتید طب   اورژانس

دکتر قدسی

مورنینگ مشترک طب اورژانس جراحی


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/07