چهارشنبه 5 آذر 1399
EN
منو
 
 

                     *برنامه فعالیت آموزشی دستیاران گروه جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی پورسینا سال 98-1397*                            

 

ساعت30/7-30/6

ساعت 30/8-30/7

ساعت 30/9-30/8

ساعت 14-10

ساعت 14 تا 8 صبح فردا

شنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

گزارش صبحگاهی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ملک نیا

اتاق عمل( دکتر ملک نیا- دکتر مقدم )

درمانگاه

دکتر باقی دکتر ابراهیمیان

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

یکشنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

گزارش صبحگاهی

دکتر باقی- دکتر مقدم-دکتر مبین- دکتر آشوبی

اتاق عمل (دکتر ابراهیمیان دکتر مبین- آشوبی)

درمانگاه

دکتر ملک نیا

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

=         اتاق عمل اورژانس دکتر مقدم

دوشنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

گزارش صبحگاهی

دکتر ابراهیمیان

 

اتاق عمل دکتر مقدم- دکتر ملک نیا

درمانگاه

دکتر ابراهیمیان

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

سه شنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

گراند راند با حضور تمامی اساتید

ژورنال کلاب

=         مورتالیتی -موربیدیتی

=         CPC

=         EBM

درمانگاه

دکتر مقدم

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

چهارشنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

گزارش صبحگاهی

دکتر مقدم- دکتر ملک نیا

اتاق عمل

دکتر باقی- دکتر ابراهیمیان

 

درمانگاه

دکتر آشوبی

 

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

 

پنج شنبه

Working Roundو آموزش پرونده نویسی

---------------

---------------

درمانگاه

دکتر مقدم

کشیک ( آموزش بیماران اورژانس تحت نظارت استاد مقیم در بیمارستان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  // آموزش در اتاق عمل هر روز سه اتاق عمل فعال و عملهای متعدد جراحی در سطوح مختلف آموزش دستیاری 

  // یکشنبه ها عصر در اتاق عمل اورژانس، آموزش عملهای متنوع سرپایی و تحت بی حسی لوکال به دستیاران 

  // کنفرانس مشترک بین بخشی با سایر گروههای آموزشی و بین بیمارستانی ماهانه یکبار 

  *برنامه فعالیت آموزشی کارآموزان بخش جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی پورسینا سال98- 1397*

   

  ساعت30/7-30/6

  ساعت 30/8-30/7

  ساعت 30/9-30/8

  ساعت 13-10

  4 تا 8 عصر

  شنبه

  Working Roundو آموزش پرونده نویسی

  گزارش صبحگاهی

  دکتر ابراهیمیان

  دکتر ملک نیا

  راندآموزشی بر بالین

  دکتر ابراهیمیان

  درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

  دکتر ابراهیمیان

  دکتر باقی

  کشیک آموزشی به صورت گروه2 نفره در بخش اورژانس و تروما

  اتاق عمل( دکتر ملک نیا- دکتر مقدم )

  یکشنبه

  Working Roundو آموزش پرونده نویسی

  گزارش صبحگاهی

  دکتر باقی- دکتر مقدم- دکتر مبین- دکتر آشوبی

  راندآموزشی بر بالین

  دکتر مقدم

  آموزش استدلال بالینی OSCE و PMP

  درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

  دکتر ملک نیا

  تا کشیک آموزشی به صورت گروه2 نفره در بخش او ساعت راند آ توسط آفقای دکتر ملک نیا رژانس و تروما

  طب سرپایی

  اتاق عمل ( دکتر ابراهیمیان دکتر مبین- دکتر آشوبی )

  دوشنبه

  Working Roundو آموزش پرونده نویسی

  گزارش صبحگاهی

  دکتر ابراهیمیان

  راندآموزشی بر بالین

  دکتر باقی

  درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

  دکتر ابراهیمیان

  کشیک آموزشی به صورت گروه2 نفره در بخش اورژانس و تروما

  اتاق عمل( دکتر ملک نیا- دکتر مقدم)

  سه شنبه

  Working Roundو آموزش پرونده نویسی

  گراند راند با حضور تمامی اساتید

           -ژورنال کلاب

  =         مورتالیتی -موربیدیتی

  =         CPC

  =         EBM

  درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

  دکتر مقدم

  کشیک آموزشی به صورت گروه2 نفره در بخش اورژانس و تروما

  چهارشنبه

  Working Roundو آموزش پرونده نویسی

  گزارش صبحگاهی

  دکتر مقدم

  دکتر ملک نیا

  راند آموزشی بربالین

  دکتر ملک نیا

  درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

  دکترآشوبی

  چهارشنبه ها کارآموزان طی هماهنگی اساتید در بیمارستان ولایت جهت آموزش کلا می باشند.

  کشیک آموزشی به صورت گروه2 نفره در بخش اورژانس و تروما

  اتاق عمل ( دکتر باقی- دکتر ابراهیمیان)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • سه شنبه اول هرماه جلسه موتالیتی موربیدیتی برگزار می شود

  • آموزش در اتاق عمل در گروههای دو نفره کارآموزان تحت نظر اساتید

  • سه شنبه سوم هرماه با حضور اساتید جراحی طب اورژانس ارتوپدی-انکولوژی پاتولوژی جلسه CPC

  • طب سرپایی هر هفته یکشنبه ها با حضور یک استاد جراحی و گروه دو نفره کارآموزان واعزام به مرکز بهداشتی درمانی

  • یکشنبه ها ساعت 12 تا 1 راند آموزشی توسط آقای دکتر ملک نیا

   *برنامه فعالیت آموزشی کارورزان بخش جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی پورسینا از فروردین سال 98-1397*

    

   ساعت30/7-30/6

   ساعت 30/8-30/7

   ساعت 30/9-30/8

   ساعت 13-10

   14 تا 8 صبح فردا

   شنبه

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   گزارش صبحگاهی

   دکتر ابراهیمیان

   دکتر ملک نیا

   راندآموزشی بر بالین

   دکتر ابراهیمیان

   کنفرانس کارورزی

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر ابراهیمیان

   دکتر باقی

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   اتاق عمل( دکتر ملک نیا- دکتر مقدم )

   یکشنبه

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   گزارش صبحگاهی

   دکتر باقی- دکتر مقدم

   دکتر مبین-دکتر آشوبی

   راندآموزشی بر بالین

   دکتر مقدم

   آموزش استدلال بالینی OSCE و PMP

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر ملک نیا

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   طب سرپایی

   اتاق عمل ( دکتر ابراهیمیان - دکتر مبین-دکتر آشوبی )

   دوشنبه

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   گزارش صبحگاهی

   دکتر ابراهیمیان

   راندآموزشی بر بالین

   دکتر باقی

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر ابراهیمیان

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   اتاق عمل( دکتر ملک نیا- دکتر مقدم)

   سه شنبه

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   گراند راند با حضور تمامی اساتید

   =         ژورنال کلاب

   =            مورتالیتی -موربیدیتی

   =         CPC 

   =         EBM

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر مقدم

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   چهارشنبه

                 

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   گزارش صبحگاهی

   دکتر مقدم

   دکتر ملک نیا

   کنفرانس کارورزی

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر آشوبی

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   راند آموزشی بربالین

   دکتر ملک نیا

   اتاق عمل ( دکتر باقی- دکتر ابراهیمیان )

   پنج شنبه

   Working Roundو آموزش پرونده نویسی

   -----

   -------

   درمانگاه(آموزش بیماران سرپایی)

   دکتر مقدم

   کشیک ( آموزش بیماران اورژانسی)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   سه شنبه اول هرماه جلسه موتالیتی موربیدیتی برگزار می شود.

  • آموزش در اتاق عمل در گروههای دو نفره کارورزان تحت نظر اساتید

  • سه شنبه سوم هرماه با حضور اساتید جراحی طب اورژانس ارتوپدی-انکولوژی پاتولوژی جلسه CPC

  • طب سرپایی هر هفته یکشنبه ها با حضور یک استاد جراحی و گروه دو نفره کارورزان واعزام به مرکز بهداشتی درمانی

  • چهارشنبه ها 12 تا1 راند آموزشی توسط آقای دکتر ملک نیا

   

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/15