جمعه 7 آذر 1399
EN
منو
 
 

*برنامه فعالیت آموزشی هفتگی دستیاران گروه نورولوژی98-1397*

روز های هفته

30/8-30/7

30/9 - 30/8

30/10-30/9

 

30/12-30/10

14-30/12

شنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن واستاجر           

مورنینگ ریپورت

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر مؤدبی با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

EMG-NCV (آقای دکتر بخشایش) باحضور رزیدنت های مربوطه

و

کلاس آموزشی طبق برنامه ماهیانه موجود در بخش

یکشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن واستاجر

CPC

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر بخشایش با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

EMG-NCV ( خانم دکتر صابری )  با حضور رزیدنت های مربوطه

دوشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن واستاجر

گراند راند

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر صابری با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

) EMG-NCVآقای دکترحسینی نژاد) با حضور رزیدنت های مربوطه

سه شنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن واستاجر

ژورنال کلاب

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر حسینی نژاد با حضور رزیدنت و انترن و استاجرمربوطه

EMG-NCV ( خانم دکتر صابری ) با حضور رزیدنت های مربوطه

و

کلاس آموزشی طبق برنامه ماهیانه موجود در بخش

چهارشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن واستاجر

مورنینگ ریپورت

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر قایقران با حضور رزیدنت و انترن و استاجرمربوطه

EMG-NCV(آقای دکترحسینی نژاد) با حضور رزیدنت های مربوطه

پنج شنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و اینترن

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن

راند آموزشی

-

EMG-NCV (آقای دکتر بخشایش) باحضور رزیدنت های مربوطه

و

کلاس آموزشی طبق برنامه ماهیانه موجود در بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مورنینگ مشترک بین گروه نورولوژی طب اورژانس رادیولوژی - نوروسرجری ماهیانه طبق برنامه بر گزار می گردد.

 • جلسه آموزشی با حضور اتندینگ ورزیدنتها یکشنبه اول هر ماه برگزار میشود .

 • کنفرانس رزیدنتی ماهیانه طبق برنامه موجود در بخش برگزار میگردد.

 • گزارش EEG روزانه توسط رزیدنت روتیشن EEG وبانظارت اتند EEG طبق برنامه موجود در بخش ارائه میگردد.

 • راند رزیدنتی طبق برنامه موجود در بخش دوشنبه هر هفته برگزار می گردد.

**(آموزش مدارک نوشتاری و پرونده نویسی )به مدت 2 ساعت در بدو ورود فراگیران تدریس می شود.**                                                                                                                                            

*برنامه فعالیت آموزشی هفتگی کار آموزان گروه نورولوژی98-1397*

روز های هفته

 

30/8-30/7

30/9 - 30/8

30/10-30/9

30/12-30/10

شنبه

 

راند رزیدنتی با حضور انترن و استاجر

مورنینگ ریپورت

کلاس آموزشی آقای دکتر مؤدبی

 

درمانگاه آموزشی آقای دکتر مؤدبی

به همراه رزیدنت،انترن،استاجر مربوطه

یکشنبه

راند رزیدنتی با حضور انترن و استاجر

CPC

کلاس آموزشی آقای دکتر بخشایش

درمانگاه آموزشی آقای دکتر بخشایش

به همراه رزیدنت،انترن،استاجر مربوطه

دوشنبه

راند رزیدنتی با حضور انترن و استاجر

گراند راند

 

کلاس آموزشی خانم دکتر صابری

درمانگاه آموزشی خانم دکتر صابری

به همراه رزیدنت،انترن،استاجر مربوطه

سه شنبه

راند رزیدنتی با حضور انترن و استاجر

ژورنال کلاب

 

کلاس آموزشی آقای دکتر حسینی نژاد

درمانگاه آموزشی آقای دکتر حسینی نژاد

به همراه رزیدنت،انترن،استاجر مربوطه

چهارشنبه

راند رزیدنتی با حضور انترن و استاجر

مورنینگ ریپورت

کلاس آموزشی آقای دکترقایقران

درمانگاه آموزشی آقای دکتر قایقران

به همراه رزیدنت،انترن،استاجر مربوطه

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

 • مورنینگ مشترک بین گروه نورولوژی – طب اورژانس – رادیولوژی - نوروسرجری طبق برنامه بر گزار می گردد. 

 • جلسه آموزشی با حضور اتندینگ ورزیدنتها یکشنبه اول هر ماه برگزار میشود .

 • کنفرانس رزیدنتی ماهیانه طبق برنامه موجود در بخش برگزار میگردد.

 • راند رزیدنتی طبق برنامه موجود در بخش دوشنبه هر هفته برگزار می گردد.

 • گزارش EEG روزانه توسط رزیدنت روتیشن EEG وبانظارت اتند EEG طبق برنامه موجود در بخش ارائه میگردد.

 • **(آموزش مدارک نوشتاری و پرونده نویسی )به مدت 2 ساعت در بدو ورود فراگیران تدریس می شود.**      

                   

  *برنامه فعالیت آموزشی هفتگی کارورزان گروه نورولوژی98-1397*

روز های هفته

 

7/8-30/30

8/30-9/30

9/10-30/30

10/12-30/30

شنبه

 

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن و استاجر

مورنینگ ریپورت

 

 

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر مؤدبی  با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

یکشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن و استاجر

CPC( ارائه توسط رزیدنت)

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکتر بخشایش  با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

دوشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن و استاجر

گراند راند

 

راند آموزشی

 

درمانگاه آموزشی دکتر صابری  با حضور رزیدنت وانترن و استاجرمربوطه

سه شنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن و استاجر

ژورنال کلاب

 

راند آموزشی

 

درمانگاه آموزشی دکتر حسینی نژاد با حضور رزیدنت و انترن و استاجرمربوطه

چهارشنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن و استاجر

مورنینگ ریپورت

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی دکترقایقران با حضور رزیدنت و انترن و استاجرمربوطه

پنج شنبه

ویزیت بیماران توسط رزیدنت و انترن

-

راند آموزشی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 • مورنینگ مشترک بین گروه نورولوژی طب اورژانس رادیولوژی - نوروسرجری یکشنبه اول هر ماه بر گرار می گردد.

 • جلسه آموزشی با حضور اتندینگ ورزیدنتها یکشنبه اول هر ماه برگزار میشود .

 • کنفرانس رزیدنتی ماهیانه طبق برنامه موجود در بخش برگزار میگردد.

 • راند رزیدنتی طبق برنامه موجود در بخش دوشنبه هر هفته رگزار می گردد.

 • گزارش EEG روزانه توسط رزیدنت روتیشن EEG وبانظارت اتند EEG طبق برنامه موجود در بخش ارائه میگردد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/15