پنجشنبه 13 آذر 1399
EN
منو
 
 
 
فرایند آموزش پزشکی

فرایند آموزش پزشکی در مرکز آموزشی درمانی پورسینا 


** دوره پزشکی عمومی به مدت دوره 7 سال


الف)  6 ترم مربوط به علوم پایه
موارد تدریس در علوم پایه شامل: بیوشیمی ، آناتومی ، زیست شناسی ، زبان انگلیسی ، فیزیولوژی وبافت شناسی

    دوره فیزیوپاتولوزی شامل مراتب زیر است: ب)  دوره کار آموزی دوره کارآموزی در مرکز آموزشی ، درمانی پورسینابرای رشته های بیهوشی ، جراحی مغز واعصاب ، فک وصورت وترمیمی به صورت تئوری ارائه می شود در صورتی که برای رشته های ارتوپدی ، جراحی عمومی ، رادیولوژی ونورولوژی دروس فیزیو پاتولوژی وکلاس تئوری با کار اموزی بالینی به طور همزمان انجام می شوذد.

ج)  دوره کارورزی
دوره کارورزی برای رشته های نورولوژی ، نوروسرجری ، ارتوپدی و جراحی عمومی به صورت آموزش بالینی ارائه می گردد.

د)  دوره دستیاری
دوره دستیاری در مرکز آموزش درمانی پورسینا در گروههای زیر ارائه می گردد(گروه نوروسرجری از شهریور سال  89 شروع به پذیرش دستیار می نماید )

دوره های دستیاری برابر کوریکولوم های مدونی که توسط کمیته های کاری متشکل از دانشگاههای مختلف ومسئولین دبیرخانه شورای تخصصی تدوین شده ، آموزشهای تئوری وعملی بطور همزمان ارائه می شود.
کوریکولوم شامل : اهداف ، نقش های آینده ، محتوای آموزشها ، روشهای تدریس یاددهی ویادگیری ،ارزشیابی .
 دانش
اهداف در سه حیطه  نگرش    دسته بندی می شود که بایستی برنامه ای نشانگر فرآیند آموزش این حیطه ها
 مهارت وجودداشته باشد. 

 

**کنفرانس هادر مرکز آموزش درمانی پورسینا :
 
1- کنفرانس  اساتید :
ماهی یک بار براساس موضوعاتی که  لازم است به دستیاران آموزش داده شود براساس منابع تعیین شده توسط دبیرخانه شورای تخصصی به  صورت کنفرانس ارائه می شود.
2- کنفرانس دستیاری:
هفته ای یک بار موضوعات پیش بینی شده در کوریکولوم آموزشی بصورت کنفرانس ارائه می شود.
3- کنفرانس اینترنی :
روزانه یکبار براساس موضوعات پیش بینی شده در کوریکولوم و برنامه از قبل تعیین شده ارائه می شود.
4- کنفرانس استاجرها :
براساس موضوعات پیش بینی شده در کوریکولوم و برنامه از قبل تعیین شده ارائه می شود.
5- کنفرانسهای مورتالیتی ، موربیدیتی :
ماهیانه دوبار با حضور اتندها ، دستیاران ،کارورزان وکارآموزان برگزار می شود وپرونده بیماران دچار عارضه یا فوت شده مطرح ومورد بحث قرار می گیرد.
6- CPC(Clinico  pathologic conference)   :
سناریوهای بالینی واقدامات تشخیصی  انجام شده ، درمانهای انجام شده ونتایج آن وتفسیرهای آزمایشگاهی وتصویربرداری وپاتولوزی مشروحا" مورد بحث وتبادل نظر قرار می گیردبا حضور اساتیدرشته های مختلف پاتولوژی  ، آزمایشگاه ، رادیولوژی واساتید تخصصهای موردنیاز 
7- کنفرانس معرفی بیمار :
کیسهای جالب مطرح شده ، کیسهای استثنایی وغیرعادی با حضور اساتید ، دستیاران
،اینترنها واستاجرها مورد بحث وتبادل نظر قرار می گیرد.
 


**مورنینگ ریپورت:


   شامل ارائه اقدامات تشخیصی ودرمانی انجام شده برای بیماران بحرانی مراجعه جدید ویابستری در بخش مربوطه
 چند نفر Admit  شده است
از بیماران پذیرش جدید چند نفر مرگ ومیر داشته است
 چند نفر اطاق عمل رفته اند

پس از تفکیک موارد بحرانی موجود رویکردهای تشخیصی ، درمانی وره یافت انجام شده مورد ارزیابی انتقادی قرار می گیرد.

 

**راندها :
راندها انواع مختلف دارد که توسط رزیدنتها واینترنها واستاجرها صورت میگیرد. 

1- Working round  :
همه روزه در ابتدای صبح ودر شروع فعالیت بخش تمامی بیماران ویزیت می شوند.
2-   Teaching Round:
همه روزه باشرکت رزیدنتها ، اینترنها واستاجرها با حضور اتندینگ بر بالین بیماران بستری در بخش برگزار می شود.
3- Grand Round :
هفته ای یک بار با شرکت  اساتید ، اینترن ها واستاجرها بربالین بیماران برگزار می شود. 

 

**ژورنال کلاب :
 ژورنال کلاب ماهی دوبار توسط دستیاران وبا حضور اتدینگ مربوطه برگزار می شود ومقالات منتخب از ژورنال های مرجع مطرح ومورد ارزیابی قرار می گیرد.
  


**ارزشیابی :
             هر مطلب آموزش داده شده در طی هر دوره در بخش ، در همان دوره مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
           بالینی : دربالین بیمار انجام می گیرد.
 ارزشیابی
 تئوری : براساس برنامه از قبل تعیین شده وبه صورت سئوالات کتبی MCQ  انجام می پذیرد.
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2213
امروز :  1
دیروز :  0