پنجشنبه 7 مرداد 1400
 
 
پایان نامه ها
چاپ

 

 

 ردیف
 عنوان پایان نامه دفاع شدهاستاد راهنما
استاد مشاور
  نام دانشجو مقطع سال دفاع
 1 تبیین نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تعارضات اخلاق حرفه ای با استفاده ازبازاندیشی روایتی درسال 1397. دکتر مرتضی رهبر دکتر زهرا طاهری ساجده طاهری دکترای عمومی  1397
بررسی رابطه سبک های یادگیری (کلب، وارک) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 

دکترماهدخت طاهری

دکتریاسمین بابایی همتی
دکترماندانا جوانک سید مهدی دشت بزرگیدندانپزشکی عمومی

خرداد 1398 

تبیین مفهوم منتورینگ از دیدگاه اساتید بالینی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398

دکتر ایده دادگران

دکتر شیرین مدبرنیا
 کوشا فرشادیان پور دکترای دندانپزشکی عمومی مهر 1398 

بررسی رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد اساتید مشاور در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400-1399   

دکتر ایده دادگران

دکترشیرین مدبرنیا 

 دکتر آسیه عشوری محمد امیری  دکترای دندانپزشکی عمومیاسفند 1399 
 5طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره یک هفته ای شیوه ی مواجهه بالینی زود هنگام (ECE) در دانشجویان دندانپزشکی دوره علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399-1398 

دکتر امیررضا هندی

دکتر شیرین مدبرنیا 

دکتر ایده دادگران

دکتر حمید نشاندار اصلی 

 الهام مشکبویدکترای دندانپزشکی عمومی اسفند 1399 
 تبیین مفهوم یادگیری خودراهبر درآموزش مجازی در دوران بحران COVID19 از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399 

دکتر ایده دادگران

دکترشیرین مدبرنیا

 
 ملیکا قاسمی پور دکترای دندانپزشکی عمومی  اسفند 1399
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن حین انجام کار دندانپزشکی در دستیاران تخصصی و دانشجویان سال آخر رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 

 دکتر مریم السادات بصیرت 

دکتر ماهدخت طاهری 

 دکتر میرسعید عطارچی    

نگین همتی  

 دکترای دندانپزشکی عمومیفروردین 1400 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/12