سه شنبه 19 اسفند 1399
 
 
پایان نامه ها
چاپ

 

 

 ردیف
 عنوان پایان نامه دفاع شدهاستاد راهنما
استاد مشاور
  نام دانشجو مقطع سال دفاع
 1 تبیین نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تعارضات اخلاق حرفه ای با استفاده ازبازاندیشی روایتی درسال 1397. دکتر مرتضی رهبر دکتر زهرا طاهری ساجده طاهری دکترای عمومی  1397
بررسی رابطه سبک های یادگیری (کلب، وارک) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 

دکترماهدخت طاهری

دکتریاسمین بابایی همتی
دکترماندانا جوانک سید مهدی دشت بزرگیدندانپزشکی عمومی

خرداد 1398 

تبیین مفهوم منتورینگ از دیدگاه اساتید بالینی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398

دکتر ایده دادگران

دکتر شیرین مدبرنیا
 کوشا فرشادیان پور دکترای دندانپزشکی عمومی مهر 1398 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/03