سه شنبه 5 مرداد 1400
 
 
فارسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)  ﺟﻌﻔﺮزاده ﮐﻨﺎرﺳﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﭘﻮرﻗﺎﻧﻊ ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺪوی ﻧﮕﯿﻦ. ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 1397؛ 7 (3): 252-263
 

15) محمد حسینی مقدم ، حسن بشیری ، آبتین حیدرزاده ،حسین خوشرنگ، ایده دادگران. ارائه الگوی پیشنهادی آینده‌نگاری مرجعیت علمی با تأکید بر مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دوفصلنامه آینده پژوهی ایران 1398 ؛ 4( 1) :171- 205 

16) کنفی واحد لیلا، دادگران ایده. تدریس تخصیص منابع برای کارورزان پزشکی به روش طراحی نقشه ی نظام عرضه مراقبت های بهداشتی درمانی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۸; ۱۱ (۲) :1-2

17طاهری ازبرمی زهرا، رفیعی پاپکیاده صغری، میرزایی تکلیمی مهشید، کاظم نژادلیلی احسان. دانش و تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان درخصوص کاربرد طب انتقال خون در پرستاری کودکان. فصلنامه پژوهشی خون. ۱۳۹۹; ۱۷ (۳) :۱۸۸-199

18) ابوطالب احسان،  متولیان آزاده،  دادگران ایده،  منوچهری سعید. طراحی، اجرا  و ارزشیابی تدریس موضوع فرمولاسیون اشکال دارویی به شیوه کلاس وارونه  (Flipped Classroom) جهت دانشجویان داروسازی.  پژوهش در آموزش علوم پزشکی.  ۱۳۹۸; ۱۱ (۴) :۳۵-44

19) شریفدینی میثم ، جعفری عاطفه ، دایی حامد مرجان،حصاری شرمه زهرا .بررسی مقایسه ای دو شیوه آموزشی Gallery Walk و سنتی در تدریس مبحث فارماسیوتیکس در دانشجویان داروسازی.پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۹; ۱۲ (3):23-31.

 

20) زائرثابت فاطمه، پورقانع پرند، بشارتی فرشته، خوشرنگ حسین، ابراهیمی نیا علی. مقایسه دو روش آزمون سنتی و الکترونیک براساس نگرش و تجارب دانشجویان پزشکی: یک مطالعه ترکیبی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۹; ۱۲ (3):32 

 

21)طاهری ماهدخت, اسدی لویه, عطاالله مؤدب  فاطمه ،نایبی ندا. بررسی سبک‌های یادگیری و عوامل مرتبط با آن در  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان براساس مدل ورمونت. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 1399; 11(4): 866-877. 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1477
امروز :  1
دیروز :  0