پنجشنبه 8 آبان 1399
EN
منو
 
 
چاپ
 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر99

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مدرس: دکتر عظیم رفیع زاده

مکان: کلاس(7)

  روانشناسی عمومی و بیماران

مدرس: دکتر حسن فرهی

مکان: کلاس(2)

شنبه
  اخلاق حرفه ای

مدرس: دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مکان: بیمارستان رازی

  اندیشه اسلامی 1

مدرس:  حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس7

یکشنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان و خانمها

ساعت:18-16

بیوشیمی و داروشناسی

مدرس: اساتید گروه بیوشیمی و فارماکولوژی

مکان: کلاس(7)

تشریح تنه عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

تشریح سرو گردن

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

دوشنبه

تشریح تنه نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر کامران عزتی

مکان: کلاس(2)

زبان انگلیسی عمومی

ساعت:13-10

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: کلاس(2)

  سه شنبه

بافت شناسی عملی

مدرس: دکتر بهادری

بافت شناسی نظری

ساعت: 15-14

مدرس: دکتر بهادری

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی نظری

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی عملی

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس(2)

ارتوپدی(spine)

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  شنبه
   

ارتوپدی

ساعت:12-10:30

مدرس: دکتر امیر سالاری

مکان: بیمارستان پورسینا

اصول تمرین درمانی(1) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 
جراحی عمومی

مدرسین: دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدطلوعی

مکان: کلاس(2)

تشریح اعصاب

مدرس: دکتر ابراهیم نصیری

مکان: کلاس(4)

دوشنبه
  بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش عروقی)

ساعت: 12:30-14:30

مدرس: دکتر محمدتقی آشوبی

مکان: کلاس7

تشریح اندام پایینی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

اصول تمرین درمانی عملی(1)

مدرس آقایان: دکترعلی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

 

سه شنبه

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی)

مدرس: دکتر امیر سوار رخش

مکان: کلاس7

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش تنفسی)

مدرس: دکتر ساحره مرتضوی

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
ادبیات فارسی

همراه با دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر گلناری

مکان: کلاس1

ساعت: 18-15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس2

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس2

  شنبه
فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی یکشنبه

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

ساعت: 18-16

 

ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها عملی

مدرس آقایان:دکتر نورسته

مکان: کلاس2

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

دوشنبه
تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن نظری

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی سه شنبه
کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها نظری

مدرس:دکتر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

 
  چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) یکشنبه

 

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)

مدرس: دکتر همایی راد

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) دوشنبه
  کمکهای اولیه

مدرس: دکتر حجت هوشیاری

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در دانشکده پرستاری مامایی رشت

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان سه شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) چهارشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر99

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مدرس: دکتر عظیم رفیع زاده

مکان: کلاس(7)

  روانشناسی عمومی و بیماران

مدرس: دکتر حسن فرهی

مکان: کلاس(2)

شنبه
  اخلاق حرفه ای

مدرس: دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مکان: بیمارستان رازی

  اندیشه اسلامی 1

مدرس:  حاج آقا نوری سعید

مکان: کلاس7

یکشنبه

تربیت بدنی(1)

آقایان و خانمها

ساعت:18-16

بیوشیمی و داروشناسی

مدرس: اساتید گروه بیوشیمی و فارماکولوژی

مکان: کلاس(7)

تشریح تنه عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

تشریح سرو گردن

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

دوشنبه

تشریح تنه نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر کامران عزتی

مکان: کلاس(2)

زبان انگلیسی عمومی

ساعت:13-10

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: کلاس(2)

  سه شنبه

بافت شناسی عملی

مدرس: دکتر بهادری

بافت شناسی نظری

ساعت: 15-14

مدرس: دکتر بهادری

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی نظری

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی عمومی عملی

مدرس: دکتر کامبیز رهام پور و محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس(2)

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس(2)

ارتوپدی(spine)

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  شنبه
   

ارتوپدی

ساعت:12-10:30

مدرس: دکتر امیر سالاری

مکان: بیمارستان پورسینا

اصول تمرین درمانی(1) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

یکشنبه
 

کینزیولوژی و بیومکانیک(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 
جراحی عمومی

مدرسین: دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدطلوعی

مکان: کلاس(2)

تشریح اعصاب

مدرس: دکتر ابراهیم نصیری

مکان: کلاس(4)

دوشنبه
  بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش عروقی)

ساعت: 12:30-14:30

مدرس: دکتر محمدتقی آشوبی

مکان: کلاس7

تشریح اندام پایینی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس(7)

اصول تمرین درمانی عملی(1)

مدرس آقایان: دکترعلی اصغر نورسته

مکان: کلاس(2)

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

 

سه شنبه

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش قلبی)

مدرس: دکتر امیر سوار رخش

مکان: کلاس7

بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(بخش تنفسی)

مدرس: دکتر ساحره مرتضوی

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال اول 1400-1399 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
ادبیات فارسی

همراه با دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر گلناری

مکان: کلاس1

ساعت: 18-15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرس: دکتر جواد نظری مقدم

مکان: کلاس2

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

مدرس: دکتر نورسته

مکان: کلاس2

  شنبه
فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی یکشنبه

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

ساعت: 18-16

 

ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها عملی

مدرس آقایان:دکتر نورسته

مکان: کلاس2

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: بیمارستان شفا

دوشنبه
تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن نظری

(یک هفته درمیان)

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی سه شنبه
کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها نظری

مدرس:دکتر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

 
  چهارشنبه

 

 برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال اول 1400-1399

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) یکشنبه

 

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP)

مدرس: دکتر همایی راد

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) دوشنبه
  کمکهای اولیه

مدرس: دکتر حجت هوشیاری

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در دانشکده پرستاری مامایی رشت

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان سه شنبه
  کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) کارآموزی در عرصه مستقل(1) چهارشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/22
چاپ

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
ساعت تاریخ روز عملی نظری
12:30-10:30 99/10/13 شنبه   - 2 بیوشیمی و داروشناسی

11250111

1
10:30-8:30 99/10/15 دوشنبه   1 1 فیزیولوژی عملی 112502 2
15-13 99/10/29 دوشنبه   - 1 اخلاق حرفه ای 1125045 3
15-13 99/10/17 چهارشنبه   - 1 تشریح سر، گردن 1125044 4
12:30-10:30 99/10/30 سه شنبه   0/5 1 بافت شناسی 1125100 5
15-13 99/10/27 شنبه   - 2 روانشناسی عمومی و بیماران 1125122 6
12:30-10:30 99/10/20 شنبه   - 3 زبان انگلیسی عمومی 11257 7
10:30-8:30 99/11/1 چهارشنبه   - 2 اندیشه اسلامی(1) 1125001 8
15-13 99/10/22 دوشنبه   - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1125004 9
10:30-8:30 99/10/24 چهارشنبه   0/5 0/5 تشریح تنه 1125005 10
- - -   1 - تربیت بدنی 1 11258 11
12:30-10:30 99/10/23 سه شنبه   - 1 اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 1125244 12

 تعداد واحد نظری:16/5 واحد          تعداد واحد عملی:3 واحد                جمع کل واحد:  19/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
  10:30-8:30 99/10/13 شنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

تشریح سر و گردن(04)

تشریح تنه(05)

- 2 تشریح اعصاب

1125008

1
  12:30-10:30 99/10/15 دوشنبه تشریح اندام  بالایی(06) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک(2) 1125034 2
  10:30-8:30 99/10/17 چهارشنبه - - 2 جراحی عمومی 112517 3
  12:30-10:30 99/11/1 چهارشنبه - 1 2 الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 1125038 4
  15-13 99/10/20 شنبه فیزیولوژی عمومی(02) - 2 بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی 112515 5
  12:30-10:30 99/10/22 دوشنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

تشریح سر و گردن(04)

تشریح تنه(05)

- 2 ارتوپدی 112518 6
  12:30-10:30 99/10/29 دو شنبه - - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1125042 7
  12:30-10:30 99/10/27 شنبه - 0.5 1 تشریح اندام پایینی 1125007 8
  15-13 99/10/24 چهارشنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

کینزیولوژی و بیومکانیک1(33)

1 2 اصول تمرین درمانی(1) 1125036 9

 تعداد واحد نظری:17 واحد          تعداد واحد عملی:2.5 واحد                جمع کل واحد:  19.5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
  15-13 99/10/13 شنبه بیماریهای مغز و اعصاب(14) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

112523

1
  10:30-8:30 99/10/20 شنبه فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)27 - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2) 112528 2
  12:30-10:30 99/10/24 چهارشنبه بیماریهای روماتیسمی و پوستی(16) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112525 3
  - - - - 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 112542 4
  12:30-10:30 99/10/17 چهارشنبه تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(PNF(33

بیماریهای مغز و اعصاب(14)

- 1 1 تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن 112534 5
  12:30-10:30 99/10/29 دوشنبه - - - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 1125041 6
  10:30-8:30 99/10/27 شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

- 1 1 ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها 112540 7
  15-13 99/11/1 چهارشنبه - - - 3 ادبیات فارسی 11256 8

 تعداد واحد نظری:13 واحد          تعداد واحد عملی:2 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 2 واحد     جمع کل واحد:  17 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2)

112547

1
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  کودکان 112549 2
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  مغز و اعصاب(1) 112550 3
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مستقل(1) 112552 4
- 12:30-10:30 99/10/13 شنبه - - - 1 فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP) 112541 5
- 15-13 99/10/15 دوشنبه - - 1 - کمکهای اولیه 112520 6

 تعداد واحد نظری:1  واحد          تعداد واحد عملی:1 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 8 واحد     جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
 
 
برنامه امتحانی
چاپ