جستجو:  
چهارشنبه 6 مرداد 1400
 
 
راهنمای اعتبار بخشی
چاپ

« به نام خدا »

«راهنمای سنجه های اعتباربخشی واحدهای فناوری اطلاعات بیمارستانها »

با توجه به بازدیدهای پیش روی تیم اعتباربخشی لطفا به این نکات توجه کنید.

سنجه الف- 5 - 1 سامانه اطلاعات بیمارستان با قابلیتهای مورد انتظار فعال است

الف- 5 - 1 - 1 سامانه اطلاعات بیمارستانی گواهی ارزیابی عملکرد، مورد تائید وزرات بهداشت را اخذ نموده است.

این گواهی توسط هیچ یک از شرکتهای توسعه دهنده HIS اخذ نگردیده است. چنانچه با تقاضای دانشگاه مبنی بر غیرقابل ارزیابی نمودن سنجه مربوطه موافقت نگردد، امتیاز این سنجه توسط بیمارستان دریافت نخواهد شد.

الف- 5 - 1 - 2 سامانه اطلاعات بیمارستانی امکان پشتیبانی و ارائه اقلام اطلاعاتی مطابق ضوابط مربوط را برای بیماران فراهم مینماید.

کلیه اقلام اطلاعاتی مذکور در این سنجه در سیستم های HIS بیمارستان ها موجود است.

الف- 5 - 1 - 3 سامانه اطلاعات بیمارستانی امکان ارائه اطلاعاتِ ارائه دهندگان خدمت را فراهم مینماید.

در هنگام مراجعه ارزیاب، مشخصات پزشک و پرستار را بر اساس فیلد یکتای شماره نظام پزشکی و شماره نظام پرستاری (و یا کد ملی) جستجو و به ایشان ارائه نمایید.

الف- 5 - 1 - 4 سامانه اطلاعات بیمارستان مطابق ضوابط و مقررات با سامانه های ملی وزرات بهداشت، تبادل اطلاعات مینماید.

جهت دریافت این گواهینامه به آدرس http://pocsra.behdasht.gov.ir/CertificationList  مراجعه و از لینک مربوطه گواهینامه مربوط به نرم افزار HIS طرف قرارداد را دانلود نمایید. گواهینامه میکروافزار تا تاریخ 2 خرداد 99 و گواهینامه تراشه هوشمند نوین تا 23 دی ماه 98 دارای اعتبار است.

در صورتی که تیم ارزیاب بعد از تاریخ انقضای گواهینامه به بیمارستان مراجعه نمودند با بهره گیری از آدرس فوق، موقعیت سامانه را در فرایند ارزیابی ملاحظه نمایید.

الف- 5 - 1 - 5 سامانه اطلاعات بیمارستانی امکان بازیابی اطلاعات بیماران را فراهم مینماید.

در ماژول پذیرش و سایر ماژول های مربوطه، امکان بازیابی اطلاعات بیماران را به ارزیاب ارائه نمایید.

الف- 5 - 1 - 6 سامانه اطلاعات بیمارستانی گواهی تبادل داده با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت را اخذ نموده است.

مطابق توضیحات زیرسنجه الف- 5 - 1 4

الف- 5 - 1 - 7 سامانه اطلاعات بیمارستانی امکان گزارش سازی و گزارشگیری از انواع اطلاعات پرونده پزشکی بیماران را فراهم مینماید.

نمونه گزارش های موردنظر ارزیاب را نمایش دهید.

الف- 5 - 1 - 8 سامانه های اطلاعات بیمارستانی امکان گزارش سازی و گزارشگیری از انواع اطلاعات مدیریتی را فراهم مینماید.

نمونه گزارش های آماری ارائه شود. برای مثال: بیشترین علل مراجعه، زمان سنجی انجام اقدامات درمانی

الف- 5 - 2 بیمارستان از ورود صحیح و کامل داده ها اطمینان حاصل مینماید.

الف- 5 - 2 - 1 بر اساس شیوهای مدون، ورود صحیح داده ها در سامانه اطلاعات بیمارستانی نظارت و کنترل میشود.

تدوین شیوه نامه با شرایط مندرج در توضیحات سنجه و یا تشکیل کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و تنظیم مصوباتی در این خصوص جهت دریافت امتیاز این سنجه مورد نیاز است. به عنوان چک لیست نیز بهره گیری از چک لیست ارزیابی دوره ای کیفیت سپاس که توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تدوین شده است قابل قبول خواهد بود.

الف- 5 - 2 - 2 داده های مرتبط با فقره های اطلاعاتی سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی، بر اساس ضوابط مربوط ثبت و به روز رسانی میشود.

اطلاعات هر سه بخش اصلی سامانه آواب می بایست تکمیل و به روز باشد. شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستان و بخش ها، پرسنل و پزشکان، تجهیزات پزشکی

 

الف- 5 - 3 نگهداشت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارها برنامه ریزی و بر اساس آن عمل میشود.

الف- 5 - 3 - 1 پشتیبانی از برنامه ها و سامانه های نرم افزاری برنامه ریزی و انجام میشود.

تاییدیه ای که در قالب مکاتبه رسمی با امضای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برای بیمارستانهای مورد ارزیابی صادر شده است، کل موارد این زیرسنجه را در بر می گیرد. اعم از پشتیبان گیری از سامانه ها و بهره گیری از آنتی ویروس معتبر در سرورها.

الف- 5 - 3 - 2 نگهداشت و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری برنامه ریزی و انجام میشود.

بخشی از ارزیابی این سنجه از طریق مشاهده روش اجرایی تدوین شده و بخش دیگر از طریق مشاهده و مصاحبه انجام خواهد شد. لازم است روش اجرایی مربوطه توسط واحد فناوری اطلاعات تدوین شود.

الف- 5 - 4 امنیت داده ها برنامه ریزی و بر اساس آن عمل میشود.

الف- 5 - 4 - 1 سطوح دسترسی به اطلاعات بیماران با شرایط و معیارهای معین و مبتنی بر اصل محرمانگی برنامه ریزی و رعایت میشود.

می بایست جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت تشکیل و مصوبات واضحی در خصوص تعیین سطوح دسترسی تدوین گردد. صورتجلسه بعنوان مستند قابل قابل خواهد بود.

الف- 5 - 4 - 2 سامانه اطلاعات بیمارستانی دارای گواهی مورد تائید وزرات بهداشت در زمینه امنیت برنامه است.

این گواهی توسط هیچ یک از شرکتهای توسعه دهنده HIS اخذ نگردیده است. چنانچه با تقاضای دانشگاه مبنی بر غیرقابل ارزیابی نمودن سنجه مربوطه موافقت نگردد، امتیاز این سنجه توسط بیمارستان دریافت نخواهد شد.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  295
امروز :  1
دیروز :  1