یکشنبه 30 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/12     تعداد دفعات مشاهده 32 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار بیمارستان امام رضا شفت

واکسیناسیون 25 نفر از پرسنل امام رضا (ع)شفت
تصویر به گزارش روابط عمومی پرسنل امام رضا (ع)شفت در ادامه واکسیناسون کووید 19 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 دور دوم تزریق واکسن به 25 نفر از پرسنل انجام گردید