پنجشنبه 3 تیر 1400
الحشایش
(De Materia Medica)الحشایش تاریخ نگارش: نیمه دوم قرن نخست میلادی مولف: پدانیوس دیوسکوریدوس (یونانی) اصل کتاب: یونانی

 

 
 (De Materia Medica)الحشایش
 
تاریخ نگارش: نیمه دوم قرن نخست میلادی

مولف: پدانیوس دیوسکوریدوس (یونانی)

اصل کتاب: یونانی

اولین ترجمه به عربی: توسط اصطفان ابن باسیل در زمان عباسیان

اهمیت اثر: نخستین کتاب داروشناسی که رفرنس اولیه بقیه آثار در این حیطه شد.

محتوای کتاب: اشاره به ششصد گونه از نباتات، تعداد کثیری از پرندگان و حیوانات بری و بحری

بر حسب موضوعات در پنج مقاله به شرح زیر مدون شده است:

مقاله اول: در بیان افاویه و ادویه خوشبو و ادهان و صمغها و درختان

مقاله دوم: در بیان حیوانات و حبوب و دانه های خوراکی

مقاله سوم: در بیان عصارات و اصول نباتات و گیاهانی که دارای خاصیت پادزهری است

مقاله چهارم: در بیان گیاهان داروئی سرد و مسهل های گیاهی گرم

مقاله پنجم: در بیان انواع اشربه و ادویه معدنی

تهیه و تنظیم: دکتر شیرین پروین رو