جمعه 8 اسفند 1399
EN

 

فرم دریافت شکایات دانشکده بهداشت

شرح شکایت
 تاریخ :
 نام و نام خانوادگی شاکی :
شماره تماس شاکی :
آدرس پست الکترونیکی :
موضوع شکایت :
بخش یا فرد مورد شکایت :
شرح شکایت :
نحوه دریافت پاسخ : (مایل هستید که چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید) :