پنجشنبه 7 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
مقالات منتشر شده
چاپ

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

پارسی:

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1379) نگاهی به فون پشه ها (دو بالان : کولیسیده) در شهرستان رشت. مجله علوم پزشکی مدرس، 3: 7065.

- آذری حمیدیان،شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1380) پراکندگی و مشخصات لانه های لاروی پشه ها (دوبالان : کولیسیده) در شهرستان رشت. مجله علوم پزشکی مدرس، 4: 9687.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1381) بررسی پشه های جنس آادس (دوبالان: کولیسیده) در استان گیلان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 11(43): 3929.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1382) زیستگاهها و محلهای استراحت پشه های بالغ در استان گیلان. مجله علمی پژوهشی حکیم، 6: 6255.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1382) بررسی فونستیک پشه های جنس کولیستا (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 10: 233225.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر، موسوی ایوانکی، علیه (1382) بررسی فون پشه های جنس آنوفل (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله علوم پزشکی مدرس، 6: 2211.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1383) بررسی پشه های کوکیلتیدیا ریکیاردی و یورانوتنیا انگویی کولاتا (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،13(51): 91.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی ، مسلم، مظفر، رسائی، علیرضا (1384) بررسی فون و پراکندگی پشه های جنس کولکس (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. نشریه علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی، 68: 4539.

- آذری حمیدیان، شهیاد، یعقوبی ارشادی، محمدرضا، جوادیان، عزت الدین، موبدی، ایرج، عبائی، محمد رضا (1385) مروری بر دایروفیلاریازیس در ایران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 15(60): 113102.

- تقوی، کامران (1377) جذب Cr(VI) توسط MLSS در رآکتورهای بسته لجن فعال. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 (29 و 30): 1. 

- تقوی، کامران (1378) فساد مواد غذایی دریایی و آلودگی دریا. آب و فاضلاب، 32: 61.

- مصداقی نیا، علیرضا، تقوی، کامران (1375) حذف بیولوژیکی Cr(VI) از فاضلاب های صنعتی به روش هوازی و بی هوازی. مجله بهداشت ایران، 25 (4-3):

- احمدی زاد، سامان، خوانین، علی، فرخی، مهرداد (1387) بررسی امکان سنجی قابلیت تجزیه بیولوژیک متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) توسط میکروارگانیسم های جدا شده از لجن های فعال در فاز مایع و تاثیر ترکیبات محرک القایی بر میزان تجزیه پذیری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 17(66): 8676.

- غلامپور، اکبر، مصداقی نیا، علیرضا، واعظی، فروغ، نبی زاده، رامین، فرخی، مهرداد، قصری، آذر (1386) بهبود تجزیه پذیری زیستی دی کلروفنل به کمک اکسیداسیون پیشرفته با معرف فنتون. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 5(2): 5141.

- فرخی کری بزرگ، مهرداد، واعظی، فروغ (1377) زدایش ترکیبات آلی فرار از آب های آلوده با استفاده از هوادهی برج آکنده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 (27 و 28): 55.

- فرخی، مهرداد، کوتی، محسن، موسوی، غلامرضا، تکدستان، افشین (1388) بهبود قابلیت تجزیه پذیری شطرابه زباله به روش اکسیداسیون فنتون. سلامت و محیط،، 2.

- فرخی، مهرداد، تیموری، سلمه، مهرابیان، فردین، نقی پور، داریوش (1389) بررسی میزان انطباق محتوای اموزشی با نیازهای اموزشی دانشجویان رشته های کاردانی دانشکده بهداشت رشت. مجله پژوهش در اموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،12: 4842.

- درگاهی، عبداله، شرفی، کیومرث، فرخی، مهرداد، پارسی، سعید، صادقی، هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلانغرب. کادوسه، 2: 36-29
 
- فرخی، مهرداد، مصداقی نیا، علیرضا (1384) بررسی سینتیک فرایند لجن فعال تلفیقی با اکسیداسیون فنتون برای حذف 2، 4، 6 تری کلروفنل. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 14 (53): 30–24. 
-کسمائی، پریسا، عطر کار روشن (1382) بررسی شیوع و برخی عوامل همبسته با بارداریهای ناخواسته. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 12(48): 61.

- کسمائی، پریسا، عطر کار روشن، مجلسی، فرشته (1384) بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد تب حاد رماتیسمی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 14(54): 35.

- مجیدی، سیدعلی، مهرابیان، فردین، تبری، رسول (1386) میزان بکارگیری اصول کنترل عفلونت توسط کارکنان اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی و درمانی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 16(64): 9689.

- مجیدی، سیدعلی، مهرابیان، فردین، تبری، رسول (1386) میزان بکارگیری اصول کنترل عفلونت توسط کارکنان اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی و درمانی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 16(64): 9689.

- مهرابیان، فردین، کاووسی، اسماعیل، محمدی، جمشید، فاضل تولمی، لاله، کشاورز محمدیان، سکینه (1388) زمان رسیدن به محل حادثه توسط اورژانس 115 استان گیلان در سال 1385. فصلنامه علمی پژوهشی نظام سلامت، 1(2): 2213.

- مهرابیان، فردین، کشاورز محمدیان، سکینه (1388) اصلاح الگوی نگهداشت بیمارستانها. مجله علمی پیک پزشکان امروز، 3(33): 2523.

- مهرابیان، فردین، کشاورز محمدیان، سکینه (1389) شیوه های مدیریت نوین اداره بیمارستانها. پیک پزشکان امروز،4(35): 1917. 

- نصیری پور، امیر اشکان، مهرابیان، فردین (1387) ارزیابی وضعیت تکریم ارباب رجوع در بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران. صبح دانشگاه، 10.

- نصیری پور، امیر اشکان، مهرابیان، فردین، تقی زاده، هانی (1387) رابطه عدالت و رضایتمندی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 17(67):9388.

- نصیری پور، امیراشکان، رئیسی، پوران، طبیبی، سید جمال الدین، مهرابیان، فردین، فرمانبر، ربیع ا... (1389) سنجش مولفه های بهره وری نیروی انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 10(74): 67 58.

- واعظی، فروغ، محققیان، آزیتا (1378) تنظیم شرایط انعقاد در جهت حذف موثر مواد آلی از آب های سطحی. آب و فاضلاب، 32: 6052. 

انگلیسی:

- Abai MR, Azari-Hamidian S, Ladonni H, Hakimi M, Mashhadi-Esmail K, Sheikhzadeh K, Kousha A, Vatandoost H (2007) Fauna and checklist of mosquitoes (Diptera: Culicidae) of East Azerbaijan Province, northwestern Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 1(2): 27–33.

- Azari-Hamidian S (2005) Larval habitat characteristics of the mosquitoes of the genus Culiseta (Felt, 1904) (Diptera: Culicidae) in the Caspian Sea littoral, Iran. Zoology in the Middle East 36: 59–66.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Mashayekhi M, Ladonni H, Vatandoost H, Hanafi-Bojd AA, Faghi-Naini F, Jedari M (2005) The subfamily Culicinae (Diptera: Culicidae) in Kerman province, southern Iran. Iranian Journal of Public Health 34: 67–69.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Ladonni H, Vatandoost H, Akbarzadeh K (2006) Anopheles peditaeniatus (Leicester) new to the Iranian mosquito fauna with notes on Anopheles Hyrcanus group in Iran. Journal of the American Mosquito Control Association, 22: 144–146.

- Azari-Hamidian S (2007) Larval habitat characteristics of mosquitoes of the genus Culex (Diptera: Culicidae) in Guilan Province, Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 1(1): 9–20.

- Azari-Hamidian S (2007) Checklist of Iranian mosquitoes (Diptera: Culicidae). Journal of Vector Ecology 32(2): 235–242.

- Azari-Hamidian S, Harbach RE (2009) Keys to the adult females and fourth-instar larvae of the mosquitoes of Iran (Diptera: Culicidae). Zootaxa 2078: 1–33.

- Azari-Hamidian S, Yaghoobi-Ershadi MR, Javadian E, Abai MR, Mobedi I, Linton Y-M, Harbach RE (2009) Distribution and ecology of mosquitoes in a focus of dirofilariasis in northwestern Iran, with the first finding of filarial larvae in naturally infected local mosquitoes. Medical and Veterinary Entomology 23:111–121.

- Azari-Hamidian S, Linton Y-M, Abai MR, Ladonni H, Oshaghi MA, Hanafi-Bojd AA, Moosa-Kazemi SH, Shabkhiz H,  Pakari A, Harbach RE (2010) Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Iranian islands in the Persian Gulf. Journal of Natural History 44(15): 913–925.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Arzamani K, Bakhshi H, Karami H, Ladonni H, Harbach RE (2011) Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of North Khorasan Province, northeastern Iran and the zoogeographic affinities of the Iranian and Middle Asian mosquito fauna. Journal of Entomology 8(3): 204–217.

- Doosti S, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Oshaghi MA, Hosseini M (2006) Taxonomic differentiation of Anopheles sacharovi and An. maculipennis s.l. (Diptera: Culicidae) larvae by seta 2 (antepalmate hair). Acta Medica Iranica, 44(1): 21–27.

Azari-Hamidian S (2011) Larval habitat characteristics of the genus Anopheles (Diptera: Culicidae) and a checklist of mosquitoes in Guilan Province, northern Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 5(1): 37–53.
- Hanafi-Bojd AA, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Charrahy Z (2011) Spatio-temporal distribution of malaria vectors (Diptera: Culicidae) across different climatic zones of Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 4(6): 498–504.

- Khoobdel M, Shayeghi M, Vatandoost H, Rassi Y, Abaei MR, Ladonni H, Mehrabi Tavana A, Bahrami SH, Najafi ME, Mosakazemi SH, Khamisabadi K, Azari-Hamidian S, Akhoond MR (2006) Field evaluation of permethrin-treated military uniforms against Anopheles stephensi and 4 species of Culex (Diptera: Culicidae) in Iran. Journal of Entomology 3(2): 108–118.

 
- Al Ahmad AM, Sallam MF, Khuriji MA, Kheir SM, Azari-Hamidian S (2011) Checklist and pictorial key to fourth-instar larvae of mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Saudi Arabia. Journal of Medical Entomology 48(4): 717–737. 
 
Akbar-Khanzadeh F, Jahangir-Blourchian M (2005) Ultraviolet radiation exposure from UV-Transilluminators. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2: 493–496. 

- Farrokhi M, Mesdaghinia AR, S Naseri, Yazdanbakhsh AR (2003) Oxidation of pentachlorophenol by fenton's reagent. Iranian Journal of Public Health 32(1): 6–10.

- Farrokhi M, Mesdaghinia AR (2007) Removal of 3-monochlorophenol in anaerobic baffled reactor. Journal of Applied Sciences 7(12): 1652–1655.

- Farrokhi M, Hajrasoliha M, Meemari G, Fahiminia M, Talebi M, Kohansal M (2008) The creation of management systems for funding priorities in wastewater project in rural communities in the Islamic Republic of Iran. Water Science & Technology 58(6).

- Farrokhi M, Ahmadizad S (2009) Effect of simulator substances on aerobic MTBE degradation by microbial consortium. Iranian Journal of Environmental health 2.

 
- Farrokhi M, Mesdaghinia AR, Yazdanbakhsh AR, Nasseri S (2004) Characteristics of Fenton’s Oxidation of 2, 4, 6 Trichlorophenol. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 1(1): 13–19.
 
- Farrokhi M, Meemari G, Talebi M, Kohansal M (2010) The presentation of a method for decision making about selection of wastewater management system in rural communities in the Islamic Republic of Iran. American Journal of Environmental Science (in Press).
 
- Golipour Shoili A, Farrokhi M, Neizehbaz H, Alizadeh H (2011) Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). International Journal of Water Resources and Environmental Engineering 3(11) (in Press).

- Kasmaei P, Atrkar-Roushan Z, Majlesi F, Joker F (2008) Mothers’ Knowledge about acute rheumatic fever. Paediatric Nursing 20(9). 

 
- Nasiripour AA, Mehrabian F, Raeissi P, Tabibi J (2011) Devising an instrument to assess human resources productivity in an Iranian context. The Journal of American Science 7(2): 28–35.
- Rezaee A, Ahmadizad S, Khavanin A, Ansari M, Farokhi M (2006) Biodegradation of Methyl tert-butyl Ether by microbial consortium. Research Journal of Microbiology 1(2): 166–171.
 

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2055
امروز :  1
دیروز :  0