پنجشنبه 7 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
معاون آموزشی
چاپ
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید داود اشرفی
تخصص: دکتری تخصصی (ph.D) بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار، عضو هیات علمی
پست الکترونیک:d_ashrafi@gums.ac.ir 
 
شرح وظایف

1

برنامه ریزی ، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارائه خط مشی سیاست های آموزشی دانشکده و نظارت برحسن اجرای آنها

2

تشکیل شورای آموزشی دانشکده وتصمیم گیری در خصوص موضوعات آموزشی وتدوین استراتژی کلی آموزشی مطابق باسیاستهای آموزشی دانشگاه

3

رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشکده و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها

4

مطالعه وبررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه برای بازنگری وبهبود آنها

5

ارزشیابی وارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان ومطالعه واتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی آن وارائه گزارشات لازم به ریاست دانشکده

6

دریافت بخشنامه ها ودستورالعمل ها وطرح در شورای آموزشی

7

برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی وجذب اعضای هیات علمی جدید متناسب بانیازهای آموزشی

8

برنامه ریزی برای تشویق وحمایت ازدانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان

9

هماهنگی با فعالیت های گروه های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

10

برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی معاونت های بهداشتی ودرمانی ومراکز آموزشی درمانی

11

نظارت برحسن اجرای مقررات آیین نامه ها وقوانین آموزشی

12

انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون وبرون سازمانی

13

ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه وهمچنین ارزشیابی مستمرکارکنان واعضای هیات علمی وفرایندهای آموزشی دانشکده

14

بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیات علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب باهمکاری مدیران گروه ها وارائه نتیجه به شورای دانشکده

15

برگزاری جلسات مستمر با مسئولین آموزشی ومسئولین رشته های دانشکده وهچنین برگزاری جلسات مستمربا دانشجویان در هرپایان ترم ورفع مشکلات احتمالی دانشجویان

16

نظارت براجرای دقیق برنامه آموزشی وتقویم دانشگاهی وتامین نیازهای آموزشی دانشکده باهماهنگی گروه های آموزشی

17

به روز رسانی سایت معاونت آموزشی دانشکده ودستیابی دانشجویان به مقررات و آموزش – برنامه زمانبندی کلاسها و امتحان وتقویم دانشگاهی وطرح درس اساتید

18

تدوین برنامه زمانبندی در خصوص حضور اعضای هیات علمی در دانشکده وسایر مراکز در راستای اجرای دقیق تکریم ارباب رجوع

19

بررسی وضعیت امکانات وتجهیزات آموزشی وآزمایشگاهی باهماهنگی مدیران گروه ها وکارشناسان آزمایشگاه

20

انجام امور دانشکده وصدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده برابر اختیارات تفویضی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  6493
امروز :  1
دیروز :  0