جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
سیاستهای جمعیتی
Rss
با عنوان : اشارات معنویدر کلام بزرگان
 
سلامت معنوی وضعیتی هدفمند و معنادار از حیات انسانی است که حاصل ایمان و اعتقاد و ارتباط فرد به قدرت و کمال لایتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ است.سلامت معنوی منجر به ایجاد نشاط،امید،رضایت مندی،اطمینان قلبی،آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و آخرت شده و ارتباط پویای میتنی بر مکارم اخلاق، 
  سلامت معنوی وضعیتی هدفمند و معنادار از حیات انسانی است که حاصل ایمان و
اعتقاد و ارتباط فرد به قدرت و کمال لایتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ
است.سلامت معنوی منجر به ایجاد نشاط،امید،رضایت مندی،اطمینان قلبی،آرامش و داشتن
قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و آخرت شده و ارتباط پویای میتنی بر مکارم
اخلاق،عشق و محبت با خود،دیگران و جهان پیرامون را ایجاد می کند.

سلامت
معنوی وضعیتی هدفمند و معنادار از حیات انسانی است که حاصل ایمان و اعتقاد و
ارتباط فرد به قدرت و کمال لایتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ است.سلامت معنوی
منجر به ایجاد نشاط،امید،رضایت مندی،اطمینان قلبی،آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و
رستگاری در دنیا و آخرت شده و ارتباط پویای میتنی بر مکارم اخلاق،عشق و محبت با
خود،دیگران و جهان پیرامون را ایجاد می کند.

گزیده نشریات پزشکی

گزیده نشریات پزشکی  آذر ماه  سال  1394 منتشر شد

علم به ما روشنایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی ،علم ابزار می سازد و ایمان مقصد،علم سرعت می دهد و ایمان جهت،علم توانستن است و ایمان خوب خواستن،علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون،...علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی احساس,علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی،...  " شهید مطهری "

علم به ما روشنایی
می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی ،علم ابزار می سازد و ایمان مقصد،علم سرعت می
دهد و ایمان جهت،
علم
توانستن است و ایمان خوب خواستن،علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد
که چه باید کرد، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون،...علم زیبایی عقل است و
ایمان زیبایی احساس,علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی،... 
" شهید مطهری "تمرکز سیاست های سلامت و توجه به ابعاد مختلف سلامت و
سبک زندگی سالم برای پیشرفت 

سلامت معنوی وضعیتی هدفمند و معنادار
از حیات انسانی است که حاصل ایمان و اعتقاد و ارتباط فرد به قدرت و کمال لایتناهی
الهی و زندگی ابدی پس از مرگ است.سلامت معنوی منجر به ایجاد نشاط،امید،رضایت
مندی،اطمینان قلبی،آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و آخرت شده و
ارتباط پویای میتنی بر مکارم اخلاق،عشق و محبت با خود،دیگران و جهان پیرامون را
ایجاد می کند.

 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4071
امروز :  1
دیروز :  0