جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی واحد سلامت سالمندان گروه سلامت خانواده
چاپ

چشم انداز برنامه های واحد: هر سالمندی در هر مکان، زمان و به هر دلیل که متقاضی استفاده از مراقبت های خاص سالمندی است بتواند این خدمات را دریافت کند و دریافت این خدمات باید به گونه ای باشد که باعث دستیابی سالمند به سالمندی پویا گردد.

رسالت برنامه های واحد:

بهبود کیفیت زندگی سالمند در ابعاد سلامت جسمی و روانی با رعایت ارزش های سازمانی در راستای تعهدات ملی وبین المللی ، به عبارت دیگر کاهش بار بیماری های اولویت دار و قابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی در راستای تعهد های ملی و بین المللی رسالت برنامه کشوری سلامت سالمندان را تشکیل می دهد.

نام برنامه ها:

-          ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

-          مراقبت ادغام یافته سالمندان

اهداف برنامه ها:

الف) برنامه مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندان  درسالمندان بالای60 ساله با هدف :

- کاهش باربیماریهای اولویت دار در گروه سنی کمتر از 80 سال

- کاهش معلولیت های ناشی از بیماریهای اولویت دار در گروه سنی 80 سال و بالاتر

 ب) برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی با هدف:

- بهبود شیوه زندگی سالم به منظور افزایش جمعیت سالمندان با رفتارهای سالم

 

گروه هدف برنامه: کلیه افراد واقع درگروه سنی بالای 60 سال

شاخص های برنامه:

شاخص سالمندی (ضریب سالمندی)

درصد سالمند آموزش دیده در خصوص شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

درصد سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبت ادغام یافته سالمند

درصد سالمند مراقبت شده توسط غیر پزشک

درصد سالمند مراقبت شده توسط پزشک

 

شرح وظایف در قالب برنامه های مختلف:

·         1.تدوین برنامه عملیاتی:1-1. بررسی وضعیت موجود برنامه سلامت سالمندان دراستان، شناسایی نقاط ضعف ومشکلات برنامه ، طراحی مداخلات لازم جهت رفع مشکلات موجود و ارتقای برنامه ، تنظیم فعالیت های جاری وتنظیم جدول زمانی اجرای برنامه و برآورد اعتبارات لازم

·         2 . سازماندهی: 1-2. مدیریت اجرای برنامه ها در استان شامل اجرای برنامه های پایلوت ، تعمیم وگسترش برنامه های ابلاغی دفتر سلامت خانواده به کل استان

2-2. نگهداری دستورالعمل ها و مدارک ثبتی برنامه

·         3-2. برآورد سالانه نیاز استان به فرم ها ،بوکلت های آموزشی ، دفاتر مربوطه واعلام به دفترسلامت خانواده به منظوردریافت اعتبارمورد نیاز

·         3 . به کارگیری نیروی انسانی:1-3.آموزش کارکنان شامل برگزاری دوره های آموزشی جهت هسته آموزشی شهرستانها

·         3-3 . تولید رسانه های آموزشی جهت آموزش کارکنان و گروه های هدف برنامه 

·         3-3. توزیع مواد کمک آموزشی دریافتی از اداره سلامت سالمندان در سطح شهرستان ها

·         4 . کنترل و نظارت: 1-4.برنامه ریزی وانجام نظارت های دوره ای به منظور پایش نحوه اجرای برنامه ودستور العمل های

·           موجود، بررسی اطلاعات جمع آوری شده و استخراج نتایج ، تهیه گزارشات تحلیلی جهت ارائه به مقامات مافوق استانی و اقدام جهت رفع نقایص ومشکلات موجود

·         2-4. بررسی برآوردودرخواست شهرستانهادرمورد فرم ها ،بوکلت های آموزشی ، دفاتر مربوطه

·          3-4.پایش استانداردواحدهای ارائه خدمت جهت بهبودکیفی ارائه خدمات   

·         5 . گزارش دهی: 1-5. ارسال برنامه عملیاتی استان به اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت خانواده وزارت متبوع.  

·         2-5 تهیه گزارش عملکرد آموزشی واحد سلامت سالمندان استان و شهرستانها و بارگذاری بر روی پورتال معاونت بهداشتی وزارت متبوع

·         3-5. تهیه و گزارش آمار عملکرد برنامه های سلامت سالمندان در فرم های آماری مربوطه و بارگذاری بر روی پورتال معاونت بهداشتی وزارت متبوع

·         6 .بودجه ریزی: 1-6. تنظیم عملکرد هزینه های آموزشی و خدمات ارائه شده  

·         2-6. دریافت و توزیع اعتبارات در سطح استان، ثبت و نگهداری اسناد بودجه 

·         7.هماهنگی:   1-7. هماهنگی با گروه ها و واحدها در معاونت بهداشتی به منظور جلب همکاری و مشارکت آنان در اجرای برنامه های سلامت سالمندان

·         2-7. هماهنگی با سایر معاونت های دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تربیت نیرو های متخصص ارائه خدمت به سالمندان،ارائه خدمات تخصصی به سالمندان ارجاع شده از واحد های بهداشتی درمانی استان ،تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه و...

·         3-7. هماهنگی با سایر ادارات و دستگاه های استان به منظور جلب مشارکت آنان در برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت سلامت سالمندان استان از طریق شورای سالمندان استان 

·         8. پژوهش :     1-8.(طراحی و اجرای پژوهش در سطح استان // مشارکت و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی کشوری )

9.   سایر برنامه های ابلاغی از اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت خانواده وزارت متبوع ومعاونت بهداشتی دانشگاه                                              

نام : فرحناز
نام خانوادگی : پاکدامن
تحصیلات : دکتری حرفه ای
سمت : کارشناس مسئول سلامت سالمندان
 
 
نام : نسرین
نام خانوادگی : روحانی
تحصیلات : کارشناس مامایی
سمت : کارشناس سلامت سالمندان
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2968
امروز :  1
دیروز :  1