جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی واحد و کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
چاپ

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاونت اموربهداشتی

شرح وظایف آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای مرکزبهداشت استان گیلان

شامل خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کاربشرح ذیل :

1)    هماهنگی با اداره کل سلامت محیط وکاروزارتخانه درپیگیری امورآزمایشگاهی , پاسخگویی مکاتبات واجرای دستورالعمل های مربوطه.

2)    هماهنگی با مدیرگروه بهداشت محیط وحرفه ای درخصوص اجرای برنامه های محوله ,تنظیم برنامه عملیاتی ,توسعه تجهیزات اندازه گیری ,چگونگی نظارت برسنجش واندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کاروسایرماموریتهای محوله.

3)     نظارت برعملکرد مراکزبهداشت شهرستانها درخصوص سنجش عوامل زیان آورمحیط کار

4)    نظارت برعملکرد شرکتهای دارای مجوزخدمات مهندسی بهداشت حرفه ای درخصوص سنجش عوامل زیان آورمحیط کار

5)    بازدید ازکارخانجات وبازرسی از قسمتهای مختلف کارخانه جهت شناسایی نقاط دارای پتانسیل خطراز نظر عوامل زیان آورمحیط کار

6)    شناسایی عوامل فیزیکی , شیمیایی , بیولوژیکی وارگونومیکی محیط کار واقدام جهت اندازه گیری هر یک ازاین عوامل با دستگاههای اندازه گیری مربوطه

7)    استفاده ازدستگاههای صداسنج ,ارتعاش سنج , نور سنج ,دوزیمتر, پرتو سنج ودستگاه استرس گرمایی جهت اندازه گیری صدا, ارتعاش, نور, گرما ,میدان های الکترومغناطیس وپرتوها جهت تعیین میزان شدت آن ومقایسه با استاندارد

8)    حضوردر محل کار کارگر واندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار جهت تعیین میزان تماس کارگران با هر یک از این عوامل نظیر صدا, گرما ,ارتعاش و...

9)    نمونه برداری واندازه گیری میزان گازها وبخارات شیمیایی در منطقه تنفسی کارگرجهت تعیین میزان مواجهه کارگر با آلاینده های شیمیایی در طی ۸ ساعت کارروزانه

10)                       نمونه گیری خون وادرار وهوای باز دمی کارگران در معرض مواد شیمیایی جهت تعیین مسمومیت شغلی کارگران در پایان شیفت کاری

11)                       بررسی پستهای کاری کارگران و وضعیت بدن کارگران درحین کار وتطابق کار با کارگر با تست های ارگونومیکی

12)                       بازرسی ازقسمتهای مختلف تاسیسات تهویه صنعتی کارخانه جهت تعیین راندمان سیستم های تهویه درجهت کاهش آلودگی هوای کارخانه

13)                       بررسی پرونده های پزشکی کارگران جهت تشخیص زودرس بیماری وهمچنین شناسایی نقاط دارای پتانسیل خطر بیماری زایی در کارخانه واقدام جهت اندازه گیری و رفع این عوامل زیان آور

14)                       انتقال نمونه های عوامل شیمیایی (فیلترها وجاذبها نمونه برداری ) به آزمایشگاه جهت آنالیز با دستگاه اتمیک اسپکتروفوتومتر وگاز کروماتو گرافی و تعیین غلظت آلودگی ومقایسه با مقادیر استاندارد

15)                       تهیه گزارش اندازه گیری وتفسیر نتایج اندازه گیری جهت ارائه به مدیریت کارخانه

16)                       ارائه راه حل های اصلاحی به مدیریت کارخانه جهت کاهش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی محیط کار

17)                       بررسی اندازه گیریهای انجام شده توسط کارشناسان مراکزبهداشت شهرستانها از نظر صحت و دقت وبررسی وضعیت کالیبراسیون دستگاههای موجود در آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای مراکزبهداشت شهرستانها

18)                       آموزش به پرسنل بهداشت حرفه ای مراکزبهداشت شهرستانها جهت استفاده صحیح از دستگاههای اندازه گیری عوامل زیان آور نظیر صداسنج ,ارتعاش سنج ,نورسنج, اسپیرومتر , اودیومتر, پمپ های نمونه برداری هوا و...

19)                       راه اندازی دستگاههای جدید اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار

20)                       ترجمه متدهای جدید نمونه برداری واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از منابع خارجی نظیر NIOSH ,OSHAو...

21)                       بررسی پرونده های شکایتهای کارگری وکارفرمایی در رابطه با بیماریهای ناشی از کارو اندازه گیری عوامل زیان آور و مقایسه با استاندارد وبررسی ارتباط بیماری با آلاینده ها

22) اندازه گیری عوامل زیان آور مربوط به پرونده های مشاغل سخت و زیان آورمحیط کار, آلودگی های زیست محیطی واستاندارد های ISO18000,ISO14000و ...

 

 

معرفی پرسنل آزمایشگاه بهداشت حرفه ای استان

 

 
 
  نام : مهناز                                                                                                                    

نام خانوادگی: تربیت

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

 

 
 

نام : علی                                                                                                                            

نام خانوادگی: احمدی

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1500
امروز :  1
دیروز :  0