جستجو:  
چهارشنبه 13 مرداد 1400

 
 
معرفی و احد کارشناسان
چاپ

1.نام: منیره

نام خانوادگی:امینیان

سمت:کارشناس مسئول تغذیه

تحصیلات: لیسانس علوم تغذیه
 
 

2. نام: سودابه

نام خانوادگی: ابراهیمی فرد

سمت: کارشناس تغذیه

تحصیلات: فوق لیسانس علوم بهداشتی درتغذیه

 

مسئولیت ها:

·         بررسی مستمر وضعیت امنیت غذایی دراستان وروند تغییرات آن در دوره های مختلف زمانی طراحی واجرای طرح های مداخله ای ، پژوهشی،آموزشی واطلاع رسانی درخصوص بهبود تغذیه استان

·         پیگیری ونظارت برحس اجرای تصمیمات ومصوبات شورای سلامت وامنیت غذایی استان

·         تهیه وتدوین برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت بهبود تغذیه استان درقالب

    • برنامه اصلاح الگوی مصرف غذاو بهبود شیوه زندگی
    • برنامه کنترل کمبود ریزمغذی ها
    • برنامه تغذیه گروه های آسیب پذیر
    • برنامه مدیریت تغذیه دربحران و امنیت غذایی

·         تعیین اولویت های پژوهشی تغذیه درقالب برنامه های کلی بهبود تغذیه استان وارائه آن به معاونت پژوهشی استان وسایر ارگانهای مرتبط

·         ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه استان وتهیه گزارش از پیشرفت برنامه ها وارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیرمافوق ودفتر بهبود تغذیه جامعه به منظور بازنگری برنامه ها

·         جلب همکاری سازمانها ، موسسات ونهادهای مرتبط با بهبود تغذیه استان درخصوص تدوین واجرای برنامه ها وطرح های استانی بهبود تغذیه جامعه

·         ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها وبرنامه های کارشناسان وکارکنان شاغل در برنامه های بهبود تغذیه استان

·         نظارت برحسن اجرای برنامه ها وفعالیت ها ی بهبود تغذیه استان

·         انعکاس پیشنهادات ویافته های مطالعاتی کارشناسان بهبود تغذیه استان و شهرستان به مقامات مافوق ودفتر بهبود تغذیه جامعه

·         همکاری باسایر کارشناسان امور بهبودتغذیه استان درسایر بخش ها دراجرای برنامه ها وفعالیت های بهبود تغذیه استان

·          تهیه وتدوین مطالب آموزشی مناسب برای آموزش کارکنان وعموم مردم با هماهنگی دفتر بهبود تغذیه جامعه

·         تهیه وارائه پیشنهاد جهت ارتقاء دانش ومهارتهای کارشناسان تغذیه تحت نظارت وپیگیری موضوع از مراجع ذیربط

·          برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی وبازآموزی درزمینه تغذیه جامعه برای کارشناسان تغذیه شهرستان ، کارکنان بین بخشی ودرون بخشی

·         ارائه خدمات مشورتی تخصصی به کارشناسان تغذیه شهرستان درخصوص برنامه ریزی واجرای فعالیت های بهبود تغذیه استان

·         تعیین اولویتهای برنامه های آموزشی تغذیه ،اطلاع رسانی وپایشی برنامه های بهبود تغذیه استان

·         نظارت بررعایت دستورعمل ها وضوابط تخصصی واداری درحوزه مسئولیت خود

·         انجام سایرامور مرتبط با برنامه ریزی وسیاستگذاری ونظارت بربرنامه های بهبود تغذیه استان که از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  5274
امروز :  1
دیروز :  0