جمعه 7 آذر 1399
تاریخ 1399/07/30         ساعت 08:09:10     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

بخش CCU بیمارستان غدیر سیاهکل مجددا راه اندازی گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان غدیر سیاهکل:

در روز سه شنبه مورخ 22 مهر 99، بخش CCU این بیمارستان با حضور متخصص محترم قلب، آقای دکتر شریفی مجددا راه اندازی گردید.