سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 14 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت محیط
چاپ

معرفی
بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد.
  این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح بهداشت عمومی، بازرسی و بررسی های جاری و تحقیقات علمی در زمینه مربوطه می باشند و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیت های مذکور را به عهده دارند
واحد بهداشت محیط وظیفه کنترل عواملی ازمحیط که برسلامتی انسانها اثرگذارهستند راعهده دارمی باشد که دراین راستا اقدام به کنترل بهداشتی مراکزتهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی ، کنترل بهداشت آب وفاضلاب وپرتوها ، مقابله بااثرات بلایای طبیعی (سیل وزلزله ) -کنترل بهداشتی حشرات وجوندگان ونظارت برنحوه جمع آوری – نگهداری – حمل ونقل ودفن بهداشتی پسماندها وزباله – کنترل دخانیات- مراکزبهداشتی درمانی – آموزش وتربیتی وکارخانجات می نماید  .
شرح وظایف واحد  بهداشت محیط :‌
الف )‌‌برنامه ریزی
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی
تدوین طرحهای مداخله ای
تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای با اولویت التور
تدوین برنامه مراسم گرامیداشت روز بهداشت محیط (یازدهم اسفند هر سال )
ب ) نظارت و پایش
پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی
پایش فعالیت های خانه های بهداشت
نظارت بر عملکرد تأسیسات آبرسانی شهری وروستائی
نظارت برعملکرد تأسیسات فاضلاب
نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی وضدعفونی اماکن عمومی
نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف
نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرداد با شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهرداری در خصوص مبارزه با جوندگان
نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی
ج ) هماهنگی
1-   هماهنگی درون بخش
هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر ، پمفلت وتراکت
هماهنگی با گروه تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریها درخصوص پیشگیری ومهار بیماریهای روده ای و اپیدمی
هماهنگی با گروه تخصصی تغذیه وتنظیم خانواده درخصوص برنامه های کنترل نمکهای ید دار و غنی سازی آرد
هماهنگی با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر درمدارس
هماهنگی با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسی میزان فلوراید در آب آشامیدنی
هماهنگی با معاونت درمان در خصوص بازدید از بیمارستانها و مراکز پرتوزا
هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام پاسخ
هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه
2-  هماهنگی برون بخش
هماهنگی با مراجع قضائی درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائی
هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص تعطیل واحدهای متخلف وجلب متهمین
هماهنگی با شرکت آب وفاضلاب شهری وروستائی
هماهنگی با سازمان صنعت و معدن و تجارت 
هماهنگی با شهرداریها و سازمانهای مرتبط ( ساماندهی – میادین میوه و تره بار – کنترل کیفیت هوا – خدما ت موتوری وسازمان بازیافت ...)
هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط
هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی
هماهنگی با مرکز سلامت محیط وکار
هماهنگی با بهزیستی درخصوص تأسیس مهدهای کودک ومراکز نگهداری افراد سالمند وناتوان جسمی
هماهنگی با زندانها بمنظور بررسی وضعیت بهداشتی زندانها
هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شناو مراکز تفریحی ورزشی
هماهنگی با فرمانداریها وبخشداریها
 
ه‍ ) اقدامات اجرائی
اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی
اجرای طرح سالمسازی  بوفه های مدارس
اجرای برنامه شهر سالم وروستای سالم
اجرای طرح BDN در روستاهای تحت پوشش
اجرای دستور العملهای واصله از مراکز سلامت محیط و کار
اجرای طرح اتلاف سگهای ولگرد
اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذائی در سیستم شبکه 
اجرای طرح حذف جوش شیرین ازنان تولیدی نانوائی ها
اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف
توقیف مواد غذائی فاسد وغیرمجاز
ارجاع پرونده واحد های صنفی متخلف به مراجع قضائی وتعزیرات حکومتی
اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی وآبخوری مدارس ، توالتهای روستائی ، دفع زباله وفاضلاب
برپائی نمایشگاههای بهداشت محیط و موادغذائی به مناسبت های مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محیط و ...)
رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه بهداشت محیط ، مواد غذائی ، فاضلاب ، زباله و ...
ج ) آموزش
آموزش حین خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی
آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذائی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف
آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی
د) بازدید وکنترل
بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی و اماکن مسیر راهها ( رستورانها واغذیه فروشی ها و ..)
بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، درمانگاهها وبیمارستانها
بازدید از مراکز پرتو پزشکی
بازدید از استخرها ی شنا و باشگاههای ورزشی
بازدید از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراکز انتظامی
بازدید از مدارس وموسسات آموزشی و پرورشی
بازدید از کارگاهها و کارخانجات مواد خوراکی وبهداشتی
بازدید از کارخانه های تولید یخ
بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات
بازدید از پایانه های مسافربری ، ترمینالها ، ایستگاههای مترو و ایستگاههای  راه آهن
کنترل مواد غذائی ، آشامیدنی از طریق نمونه برداری وارسال به آزمایشگاههای غذا ودارو
کنترل آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهری وروستائی از طریق کلر سنجی وانجام نمونه برداری از آب
کنترل نمکهای ید دار درمراکز تهیه وتوزیع و اماکن عمومی از طریق ید سنجی
کنترل نانهای سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین
      کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت ، کلر باقیمانده و آلودگی میکروبی
کنترل موادغذائی مورد عرضه در بوفه های مدارس
کنترل اقلام خوراکی ، آشامیدنی  وارداتی از نظر مجوزهای لازم وتاریخ تولید وانقضاء
ه) پشتیبانی
پیگیری اعتبارات بهداشت محیط
پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستا ها
تأمین مصالح و ابزار مورد نیاز بمنظور بهبود دفع زباله های روستائی ، احداث توالت روستائی و ...
پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی
پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق امور اداری و مالی (سالن اجتماعات- فیلمبرداری )
پیگیری تجهیز انبار حوادث وسوانح غیر مترقبه
ز) ارزشیابی
ارزشیابی دوره ای واحد های محیطی مراکز بهداشتی
 
ح) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات
تکمیل فرمهای آماری درمراکز بهداشتی درمانی
جمع بندی فرمهای آماری ارسالی ازمراکز بهداشتی درمانی درمراکز بهداشت شهرستان
تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه وسالیانه
تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل
تجزیه وتحلیل فرمهای MIS (سیستم اطلاعات مدیریت )

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/09
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1333
امروز :  1
دیروز :  0