جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مقالات
چاپ

 مقالات ارائه شده با افیلیشن مرکز

 

مقاله از دکتر هدایتی(سابمیت شده):

The effect of Cichorium intybus hydroalcoholic extract and esculetin on ipopolysaccharide induced pain and inflammation in male mice   (سال 1397)

- مقاله از دکتر حمیدی(سابمیت شده):

Characterization and prospective applications of the exopolysaccharides produced by Rhodosporidium babjeva   (سال 1397)

 

- مقاله از دکتر حمیدی(چاپ شده)

masoud hamidi ,korosh khanaki, mahmood abedinzade.

Evaluation the effects of urtica diocia and lamium album extracts on cyclooxygenase-2 and caspase-3 gene expression in the didiabetic rats.

 (Journal) Pharmaceutical sciences 2019. 25 (1), 37-43  (سال 1397)

Hamidi, M., et al., Study on antibacterial activity of some newly  synthesized derivatives of pyranopyrazole, pyrazolo[1,2-b]phtalazine and  bis-pyrazole. Acta Microbiologica Hellenica2019. 64 (1), 33-40 (سال 1398)

    

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20