جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
بخش تضمین کیفیت
چاپ

بخش تضمین کیفیت:

مسئول تضمبن کیفیت از زیر مجموعه های مدیریت آزمایشگاه می باشد و ماموریت وی عبارتند از هماهنگی و نظارت و سازماندهی، هدایت کلیه امور تعیین شده جهت دستیابی به اهداف آزمایشگاه است. این امور شامل ( نیروی انسانی، فضا، تجهیزات، مواد، معرف، مستند سازی، ایمنی و بهداشت و ....) می باشد. تضمین کیفیت خطا ها و عدم انطباق ها را بررسی کرده و کارمنئان را ترغیب می کند تا آنها را ردیابی و ثبت کنند. جهت حصول این مهم، لازم است دستورالعمل ها و روشهای اجرایی تهیه و در صورت لزوم در دسترس کارکنان قرار گیرد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/02