جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
بخش پذیرش
چاپ

بخش پذیرش:

v دریافت نمونه هایارسالی از اداره نظارت، شبکه، مراکز بهداشت، گمرک و مراجع قضایی

v بررسی اولیه نمونه برداری و مطابقت نمونه با کد HIX

v کد گذاری نمونه و ارسالی نمونه به بخش مورد نظر با توجه به در خواست

v کد گذاری نمونه های شاهد و نگهداری نمونه های شاهد در محل مناسب

v در صورت عدم توانایی در انجام آزمون خاص، با هماهنگی آزمایشگاه همکار ذیصلاح، نمونه به آزمایشگاه ارسال خواهد شد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/02