جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
اعضای شورای پژوهشی
چاپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعضاء محترم شورای پژوهشی مرکز
 

خانم دکتر زهرا حصاری -  عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر سارا دبیریان  - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر شیرین پروین رو- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آقای دکتر مجتبی هدایتی کوچکسری - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آقای دکتر سینا شکار سرایی - عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

آقای دکتر احسان زمانی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر مرجان مهدوی روشن - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر آزاده متولیان - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر زهرا یوسفی - عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

آقای دکتر مسعود حمیدی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر معصومه عباس نیا -  عضو غیر هیات علمی

اقای مهندس عباس نعیمی کرارودی  - کارشناس مسئول آزمایشگاه رفرنس معاونت غذا و داروی گیلان

آقای دکتر مهدی شیخان - عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

آقای دکتر مهدی عوض علی پور -  عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم دکتر فاطمه کریمی تبار -  عضو غیر هیات علمی

آقای دکتر میثم شریف دینی گلینی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   

 

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20