جستجو:  
یکشنبه 22 فروردین 1400
 
 
مأموریت های ویژه واسپاری شده به کلان منطقه یک
  • بسته توسعه دانش و مطالعات سرطان
  • بسته دانش و مطالعات گیاهان دارویی
  • بسته توسعه پزشک خانواده
  • ماموریت نوین توسعه دانش مرتبط با سالمندان
  • ماموریت ویژه توسعه دانش سبک زندگی سالم
  • ماموریت نوین توسعه الگوهای نوین آموزش مداوم گروه پزشکی
جستجو: