جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400
 
 
بسته های تحول و نوآوری
 • بسته های تحول و نواوری در آموزش
 • بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 • بسته حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم
 • بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزشی
 • بسته شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
 • بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
 • بسته ارتقای نظام ارزیابی و ازمون های علوم پزشکی
 • بسته مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی
 • بسته آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمندسازی دانشگاه ها
 • بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی
 • بسته خلق ثروت های دانش بنیان در عرصه آموزش عالی
 • بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی
 • بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی
 • بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 • بسته برنامه پایش بسته های تحولی
جستجو: