جستجو:  
سه شنبه 5 مرداد 1400

 
 
کتابچه

 
  برای دریافت بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی کلیک کنید
 
 
 
 

 **********************************************************

برای دریافت بسته تحول کلان منطقه یک کلیک کنید

 

 

 

 ********************************************************** 

برای دریافت برنامه ها و فعالیت های منطقه ای کلیک کنید

 

 

 

 ********************************************************** 

برای دریافت برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی کلیک کنید

 

 

 

  ********************************************************** 

  برای دریافت کتابچه رتبه بندی آموزشی (طرح راد2) کلیک کنید

 
 
 
 

 **********************************************************

   برای دریافت کتابچه رتبه بندی آموزشی (طرح راد3) کلیک کنید

 
  

 

  **********************************************************

برای دریافت  اطلاعات رتبه بندی دانشگاه ها (مقایسه راد 2 و 3) اینجا کلیک کنید

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/19